ข้อมูลนักศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่เรียน 1

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด มือถือ
1 53201209101  นางสาววราภรณ์  บุญต่าย            
2 53201209102  นางสาววลัยลักษณ์  แสงสุรีย์            
3 53201209103  นายสมหวัง  พุฒหมื่น            
4 53201209104  นายปิยะณัฐ  พรมดี            
5 53201209105  นายชาติชาย  เศรษฐ์พงศกร            
6 53201209106  นายไพสิฐ  จันโท            
7 53201209107  นายกิตติสิทธิ์  ธิโสภา            
8 53201209108  นางสาวรัชนก  นาละคล            
9 53201209109  นายธนพล  แจ่มจรัส            
10 53201209110  นางสาวดารินทร์  ยันนี            
11 53201209111  นายอิฐธิรัตน์  พรมอินตา            
12 53201209112  นางสาวยุวรี  มัยวงศ์            
13 53201209113  นางสาวไคริกา  สาดี            
14 53201209114  นางสาวอรทัย  ไชยต้นเทือก            
15 53201209115  นางประภัสสร  ไพกรณ์            
16 53201209116  นายเอกสิทธิ์  ขุนศรี            
17 53201209117  นางสาวนันธิดา  อัมวงษ์            
18 53201209118  นางสาวกฤติยา  นาเมืองรักษ์            
19 53201209119  นายพิศุทธ์  รัตนา            
20 53201209120  นายภากร  ศรีสว่าง            
21 53201209121  นางสาวพรพรรณ  ศรีสว่าง            
22 53201209122  นายบุญทวี  ปากดี            
23 53201209123  นางสาวกลิ่นจันทร์  มีมา            
24 53201209124  นายรณยุทธ  มงคลมะไฟ            
25 53201209125  นางสาวสุลักษณา  เชาว์ขุนทด            
26 53201209126  นายสุรเชษฐ์  ปารีพันธ์            
27 53201209127  นางสาวปรัศนีย์  เขียวแก่            
28 53201209128  นายสิริชัย  ถามะพันธ์            
29 53201209129  นายวันเฉลิม  หาดทวายกาญจน์            
30 53201209130  นายณัฐวุฒิ  ต่ายเนาว์ดง            
31 53201209131  นายวรยศ  สุมาลัย            
32 53201209132  นายอดิศักดิ์  บุตรพรม            
33 53201209133  นางสาวสาวิตรี  หันจางสิทธิ์            
34 53201209134  ว่าที่ร้อยตรีปาริชาติ  พิพิทธภัณฑ์            
35 53201209135  นายยงยุทธ  มาระอินทร์            
36 53201209136  นางแก้วตา  สติยศ            
37 53201209137  นายชัยวัฒน์  สิงห์สาธร            
38 53201209138  นายชุมพล  วงค์ศรีทา            
39 53201209139  นายกิจติพงค์  บุตตะ            
40 53201209140  นายถวัลย์  แขกวันวงค์            
41 53201209141  นางสาวดารุณี  ใสลำเพาะ            
42 53201209142  นายอรรถพล  พูลศิลป์            
43 53201209143  นายชัยศักดิ์  คำเพชรดี            
44 53201209144  นางสาวบังอร  วงศ์มะแสน            
45 53201209145  นายณัฐกร  เพชรกันหา            
46 53201209146  นางสาวพัชรินทร์  ไชยตะมาตย์            
47 53201209147  นายดิสพร  อัมภาผล            
48 53201209148  นายอาคม  เกิดเกตุ            
49 53201209149  นายสหรัฐ  โทอิ้ง            
50 53201209150  นายเสกศักดิ์  สุวรรณทิพย์            
51 53201209151  นายปัญญา  องอาจ            
52 53201209152  นางสาววารุณี  แก้วนา            
53 53201209153  นายภาณุวัฒน์  สิมะลี            
54 53201209154  นายวาสุกรี  ยอดนารี            
55 53201209155  นายนภาดล  คะสาราช            
56 53201209156  นายประสิทธิ์  มาศรี            
57 53201209157  นายเสน่ห์  พิมพ์ศรีเมือง            
58 53201209158  นายกฤษกร  นามมาตย์            
59 53201209159  นายวายุพงษ์  ไชยพรม            
60 53201209160  นางสาวน้ำทิพย์  ธรรมปัตย์            
61 53201209161  นายอภิรัชต์  จุลบาท