จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

 

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา รวมนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2
  1. 
รวมนักศึกษาทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0