จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

 

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา รวมนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2
  1. การศึกษาปฐมวัย 474
  2. การศึกษาพิเศษ 37
  3. คณิตศาสตร์ 163
  4. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 121
  5. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 83
  6. ภาษาอังกฤษ 155
  7. ภาษาไทย 216
  8. วิทยาศาสตร์ 91
  9. สังคมศึกษา 119
รวมนักศึกษาทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0