อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2556

ประจำปีการศึกษา 2556

 
สาขาวิชา นักศึกษาปี 1(56) นักศึกษาปี 2(55) นักศึกษาปี 3(54) นักศึกษาปี 4(53) นักศึกษาปี 5(52)
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2
  1. การศึกษาปฐมวัย
  2. การศึกษาพิเศษ
  3. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
  4. คณิตศาสตร์
  5. คหกรรมศาสตร์
  6. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  7. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  8. ฟิสิกส์
  9. ภาษาอังกฤษ
  10. ภาษาไทย
  11. วิทยาศาสตร์
  12. สังคมศึกษา
  13. อุตสาหกรรมศิลป์
  14. เกษตรศาสตร์
  15. เคมี
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort