อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2556

ประจำปีการศึกษา 2556

 
สาขาวิชา นักศึกษาปี 1(56) นักศึกษาปี 2(55) นักศึกษาปี 3(54) นักศึกษาปี 4(53) นักศึกษาปี 5(52)
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2
  1. การศึกษาปฐมวัย
  2. การศึกษาพิเศษ
  3. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
  4. คณิตศาสตร์
  5. คหกรรมศาสตร์
  6. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  7. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  8. ฟิสิกส์
  9. ภาษาอังกฤษ
  10. ภาษาไทย
  11. วิทยาศาสตร์
  12. สังคมศึกษา
  13. อุตสาหกรรมศิลป์
  14. เกษตรศาสตร์
  15. เคมี