เกียรติบัตรครูพี่เลี้ยง ผู้บริหาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียน 2/2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เกียรติบัตรครูพี่เลี้ยง ผู้บริหาร
ลำดับ โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ครูพี่เลี้ยง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
1  นครพนมวิทยาคม   ในเมือง   เมือง   นครพนม  นางศุภวรรณ ป้อมไชยา  นายสินธ์ สิงห์ศรี  นายกัมปนาท คำประสังข์
2  ลือคำหาญวารินชำราบ   แสนสุข   วารินชำราบ   อุบลราชธานี  นางรัชดา วิลามาศ  ดร.องอาจ จูมสีมา  นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
3  บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)   วังยาง   พรรณานิคม   สกลนคร  นายสมสมัคร์ พลากุล  นางสุภาพร กิณเรศ  นายสมสมัคร์ พลากุล
4  อนุบาลเจริญศิลป์   เจริญศิลป์ฯ:   เจริญศิลป์   สกลนคร  นางสาววารุณี ทุมมารักษ์  นายโยธิน เขียววิชัย  นางสาวสกนจัน โคตรพัฒน์
5          นางจุฬาภรณ์ ภูรับพา    
6          นางสาวสุภารัตน์ เกษสะอาด    
7  กุฉินารายณ์   บัวขาว   กุฉินารายณ์   กาฬสินธุ์  นางสาวอมรรัตน์ พลขำ  นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน  นายยศรวี วุฒิสาร
8  กุดบากพัฒนาศึกษา   กุดบาก   กุดบาก   สกลนคร  นางสาคร ทินบุตร  นายไพบูลย์ พจนา  นายหาญ ทนุจันทร์
9          นายธนาพนธ์ ตาขัน    
10          นางสาวสุนิสา ศิริอุดม    
11          นายทนงศักดิ์ ทินบุตร    
12          นางผ่องนภา เครือกนก    
13          นางสาวสิริยาพร พรหมดิเรก    
14          นางพิจิตร์ตา ศรีเสน    นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
15          นายอานนท์ พวงเนตร    
16          นายปิยะพงษ์ โททุมพล    
17          นางสาววิมลรัตน์ พลหาญ    
18          นายวิเชียร ศรีเสน    
19          นายธรรมจักร เบ็ญจะศิลป์    
20          นายเสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง    
21          นางสาวอัญจนา ดาบลาอำ    นายทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์
22          นางสาวคนึงนิตย์ กุดวงศ์แก้ว    
23          นางสาวสุภัทตา พรมลา    
24          นางจันทร์เพ็ญ ศรีสถาน    
25          นายอดุลย์ศักดิ์ สาริบุตร    
26          นายบรรจงค์ กออำไพ    นายทองพูล พันธ์เลิศ
27          นางสาวพรพิมล โถบำรุง    
28          นายฑศพันธ์ คงเกิด    
29  กุดเรือคำพิทยาคาร   กุดเรือคำ   วานรนิวาส   สกลนคร  นางเจนจิรา พักตะไชย  นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์  นายสุนิจ แก้วตาบรรเจิด
30          นางสมศรี กุดนอก    
31  กุสุมาลย์วิทยาคม   กุสุมาลย์   กุสุมาลย์   สกลนคร  นาสาวศุภดา สว่างโคตร  นายเกษมศักดิ์ ทองสุ  นายนรินทร์ ยาสูญ
32          นางสาวธัญญารัตน์ วานานวงศ์    
33          นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหม    
34          นางสาวธนันต์พร ชุมปัญญา    
35          นางสาวสุกานดา คำเมือง    
36          นางสาวอุบล มีสิมมา    
37          นางสุภาภรณ์ เนื่องอาชา    
38          นางดวงใจ งอยผาลา    
39          นางสาวน้ำฝน หตะเสน    
40          นางสาวราตรี พลาดสุ    
41          นางณัฐชลิดา ประกิ่ง    
42          นางสาวนิภาพร ดาลุนพัน    
43  เขาวงพิทยาคาร   เขาวง   เขาวง   กาฬสินธุ์  นางพิมพา วงษ์สว่าง  นายวิเชียร ด่านขุนทด  นายมงคล ญาติสังกัด
44          นางมาลาศรี วิเศษดี    
45          นางบังอรอินทร์ รังกลิ่น    
46  คำชะอีวิทยาคาร   คำชะอี   คำชะอี   มุกดาหาร  นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ  นายบุญชอบ อุสาย  นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ
47  คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์   คำตากล้า   คำตากล้า   สกลนคร  นางสาวคณิตา พรหมสถาน  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล  นายศักดิ์มงคล โปทากัน
48          นางสาวนพวรรณ เชื้อคุณะ    
49  คำเพิ่มพิทยา   โคกภู   ภูพาน   สกลนคร  นายสิทธิชัย ศรีกุลวงค์  นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน  
50         สกลนคร  นางจีรกานต์ ชำนาญบึงแก    
51         สกลนคร  นางขวัญยืน อธิศิริกุล    
52         สกลนคร  นางศรีสุฎา ชิณโน    
53         สกลนคร  นายเชาวฤทธิ์ เกตวงษา    
54         สกลนคร  นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณ    
55         สกลนคร  นางสาวแรมจันทร์ พรมปากดี    
56  งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง   งิ้วด่อน   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางจันทพร ศิรินันท์เกตุ  นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน  
57  เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)   เจริญศิลป์   เจริญศิลป์   สกลนคร  นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ  นายเอกศักดิ์ อาจหาญ  นายธีรวุฒิ ชมภูแดง
58  เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร   พังขว้าง   เมืองสกลนคร   สกลนคร  ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย สาไพรวัน  นายศรีทัศน์ วิรัสวา  นางยุวรรณ สาขา
59          นางคุณัญญา พาชอบ    นายพิชิต อุดมมา
60          นางวิรัฏฐยา พาเพียเพ็ง    นายจักรี วงศ์อักษร
61          นางศศิประภา บุญชิดชม    
62          นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า    
63          นายศรีทัศน์ วิรัสวา    
64          นางรัตนา วรรณขาว    
65          นางสาวพรสุข พลสงคราม    
66          นางยุวรรณ สาขา    
67  ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์   ขมิ้น   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางกมลลักษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม  นายทวีเดช แสนชนม์  นางศิรนุช สุทธิอาคาร
68          นางนิภาวรรณ ทะแพงพันธ์    
69  ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)   ในเมือง   เมือง   นครพนม  นางสาวบุษกร ปทุมไกยะ  นายนครินทร์ เหลือบุญชู  นายชัยวศิน มานะดี
70  ชุมชนนางัว   นางัว   นาหว้า   นครพนม  นางวัชราภรณ์ ผ่านสำแดง  นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน  นายสมใจ พิมพ์ภา
71  ชุมชนบ้านโพนงาม   โพนงาม   อากาศอำนวย   สกลนคร  นางสาวนลินกานต์ ผ่องใสศรี  นายหนูใจ ทมถา  นายเจษฎา บุญชาญ
72          นางสาววารุณี อุดารักษ์    
73  ชุมชนบ้านสร้างค้อ   สร้างค้อ   ภูพาน   สกลนคร  นายประชามิตร เนาวะเศษ  นายบรรพต พิมพ์รส  นายอภิชาติ แสงลี
74          นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์    
75          นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์    
76          นางสุณิสา ละฎาพันธุ์    
77  ชุมชนหนองฮีสามัคคี   ตำบลหนองฮี   ปลาปาก   นครพนม  นางสาวราตรี บุญก้อน  นายเมธีพงศ์ ยงยันต์  
78  เชิงชุมราษฎร์นุกูล   ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางละอองดาว อรุณรัตน์  ว่าที่ร้อยโท ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย  "
79          นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์    
80          นายคมกริช ขุมทอง    
81          นางภัคสุดา โสนาคู    
82          นางระพีพรรณ ทองพันธ์    
83          นางสุพัตรา สุริยะศรี    
84          นางทิพวรรณ์ จันทร์สุวรรณ    
85          นายรัชพล ต่ายเนาว์ดง    
86          นายนิพนธ์​ วงศ์​วิชิต    
87          นางเขมิกา ศรีวรรณะ    
88          นายทินกร แก้วเสถียร    
89          นางกัญญารัตน์ แสนสุพรรณ    
90          นางผกามาศ มาตย์เทพ    
91          นางภาวิณี ขัดสี    
92          นายฉลาด โสภาสพ    
93          นางนุชสาคร ปาระคะ    
94          นางพรรณทิพา โสภาสพ    
95          นางสาวอนงค์ ยะไชยศรี    
96          นางฉวีวรรณ สื่อกลาง    
97          นางรัชดาพร วรรณจันทร์    
98          นางประเทียนทอง ศุภวุฒิ    
99          นางนฤมล ปากดีสี    
100          นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธ์    
101          นายภานุพงศ์ วรรณสิริ    
102          นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ    
103          นางนงค์รักษ์ น้อยอินทร์ศรี    
104          นางยุวดี สาขา    
105          นางกนกวรรณ พุดน้อย    
106  ไชยบุรีวิทยาคม   ไชยบุรี   ท่าอุเทน   นครพนม  นายไพโรจน์ นาโควงศ์  นายมิตรชัย ไชยนาน  นายสุกจ กลางประพันธ์
107  เซกา   เซกา   เซกา   บึงกาฬ  นางจุฬารัตน์ วงค์คำจันทร์  นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง  นายนฤมิต ภูแสง
108          นางสาววรรณภา ผลจันทร์    
109          นางอารดา น้อยวัน    
110          นางสาวธารารัตน์ สารีโพธิ์    
111          นายกมลรักษ์ ใบธรรม    
112  โซ่พิสัยพิทยาคม   โซ่   โซ่พิสัย   บึงกาฬ  นางวาสนา หากันได้  นายชวนะ ทวีอุทิศ  นางสาวนันทกานต์ วัชรวิเศษโสภณ
113  ดงมะไฟวิทยา   ขมิ้น   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางธนารี ภาวะบุตร  ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร  นายชาตรี ไตรยราช
114          นายเสน่ห์ ลดาพงษ์    
115          นายสุวิทย์ เขตชมพู    
116          นางสาวสุภาวดี แก้วก่า    
117          นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล    
118          ส.ต.อ.เชิญชาติ บุระเนตร    
119          นางสาวสิริยาภา แก้วจุฬาศรี    
120          นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชัย    
121          นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล    
122          นายเสน่ห์ ลดาพงษ์    
123          นายสุวิทย์ เขตชมภู    
124          นายฐากูร แสนภูวา    
125          นางกาญจนา คายเพชรทา    
126          ส.ต.อ.เชิญชาติ บุระเนตร    
127          นายครรชิต พลไชย    
128          นางสาวทรรศนันท์ พรมประศรี    
129          นางสาวสดใส ชุมปัญญา    
130          นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร    
131          นางสาวสดใส ชุมปัญญา    
132          นางสาวสุภาวดี แก้วก่า    
133          นางนฤมล เตชสุนทรกุล    
134  ดอนตาลวิทยา   ดอนตาล   ดอนตาล   มุกดาหาร  นายพิชัยศักดิ์ เจริญศรี  นายธนิต ทองอาจ  นายสิทธิธรรม ผิวทอง
135  ด่านม่วงคำพิทยาคม   ด่านม่วงคำ   โคกศรีสุพรรณ   สกลนคร  นางรุ่งทิพย์ วิเศษ  นายนิรุตติ์ พลบุตร  นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมา
136          นายวิมาลย์ การุณ    
137          นางดวงสุวรรณ ลาแสดง    
138          นางวราภรณ์ พลราชม    
139          นายเอกชัย นามนนท์    
140          นายขจรศักดิ์ นาคราชา    
141          นางเนตรนภา อินธิแสน    
142  เดื่อศรีไพรวัลย์   เดื่อศรีไพรวัลย์   วานรนิวาส   สกลนคร  นางสกุลนี แสนโสดา  นายสุทัศน์ สุวรรณโน  นายสงกรานต์ ตะโคดม
143  เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   สว่างแดนดิน   สว่างแดนดิน   สกลนคร  นางสาวขวัญทรัพย์ ศรีวรกุล  ว่าที่ ร.ต. ดร. สุกิจ ศรีพรหม  ดร. ไพบูลย์ สุรารักษ์
144          นางสาวอมรรัตน์ เทียมราช    
145          นายนพดล ศรีสาคร    
146  เต่างอยพัฒนศึกษา   เต่างอย   เต่างอย   สกลนคร  นางสาวจุฑาทิพย์ พ่อเสือ  นายณรงค์ชัย มลาวาสน์  นายวุฒิพงษ์ เชื้อคมตา
147          นางอรอนงค์ รักษ์พงศ์    
148  ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี   สร้างค้อ   ภูพาน   สกลนคร  นายโกวิท พลราชม  นายธนิก เหลาแก้ว  นายเมฆินทร์ พรมประศรี
149          นายโกวิท พลราชม    
150  เทศบาล 1 " เชิงชุมประชานุกูล "   ธาตุเชิงชุม   เมือง   สกลนคร  นางสมจิตร คัสซินส์  นางสาวเพ็ญฉัตรศรี เอี้ยงลักขะ  นายวรพจน์ มั่งสิน
151          นายรัตนพงศ์ นิลทะราช    
152          นางปณิธาร บุญใบ    
153          นายกฤตพล ตรีนารถ    
154          นางสาวอัจฉรา ประมาพันธ์    
155          นางกชมล ประชานัน    
156          นางดวงกมล วงค์ละคร    
157          นางสาวเอื้อมเงิน นวลมณี    
158          นางอัมรินทร์ อินธิแสน    
159          นางพีรดา ศรีพั้ว    
160          นายเจริญศักดิ์ วงศ์จามจุรี    
161          นายพลทวีรัชน์ วิชญธีรากุล    
162  เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"   ธาตุเชิงชุม   เมือง   สกลนคร  นางวรรณี ตันวาณิชกุล  นายอัครพงศ์ ภูติยา  นางเพ็ญศรี กัลยาณกิตติ
163          นางวรรณี ตันวาณิชกุล    
164          นางวรรณี ตันวาณิชกุล    
165          นางสาววราภรณ์ นิลทะราช    
166          นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ฤทธิ์ฤๅชัย    
167          นางบุญสิตา มาจรัญ    
168  เทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห์   ธาตุเชิงชุม   เมือง   สกลนคร  นายคันชิต กั้วมาลา  นายขวัญชาติ ศรีหารักษา  
169              
170  ธรรมบวรวิทยา   คำบ่อ   วาริชภูมิ   สกลนคร  นายชุมพล อรพล  นายอังกูร บุญรักษา  นางหทัย พจนา
171          ว่าที่ร้อยตรีสุรพิน ขาวขันธ์    
172  ธาตุนารายณ์วิทยา   ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางเดือนฉาย ใจคง  ดร.สมใจ อุดมศรี  
173          นางนุพิศ อัคพิน    
174          นายจักรกฤษณ์ จันทราสา    
175          นายณัฐกร นันทะแพง    
176          นางสาวดารุณี ใสลำเพาะ    
177          นางสาวฉวี โคนพันธุ์    
178          นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต    
179    ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร  นายชัยวัฒน์ โกษาแสง  ดร. สมใจ อุดมศรี  นายจำนงค์ ประสานวงค์
180          นางสาวนันทกา โฮมวงศ์    
181          นางเนาวรัตน์ รู้บุญ    
182          นางวราภรณ์ หอมจันทร์    
183          นางสาวอิศราพรรณ์ ดาคำ    
184          นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว    
185          นางวลาสินี บุตรแสนคม    
186          นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล    
187          นางสุกัญญา สุภาพ    
188          นางกัลยาณี ฟองอ่อน    
189          นางสาวเพ็ญพักตร์ นนตระอุดร    
190          นางสุจิตรา อันแสน    
191          นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ    
192          นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์    
193          นายรอบรู้ ด่างเกษี    
194          นายสายัน สงวนพิมพ์    
195          นายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์    
196          นางกัลยา ศรีกุดหว้า    
197    ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร  นายคณิตถา คำวงษ์    
198    ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร  นายวิรัตน์ ติงมหาอินทร์    
199          นายอรนพ รมฤทธา    
200          นางสาวชมลวรรณ บุญสุระ    
201          นายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม    
202    ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร  นางนันทนิจ ศรีรักษา    
203          นางสาวสิรินทร์ยา ผิวบุญเรือง    
204          นายจิระวัฒน์ สุขศรี    
205          นางนุชธิดา ดวงกุลสา    
206          นางวนิดา โคตรพิศ    
207          นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต    
208          นายธนากร อุทัยดา    
209          นางบุญเต็ม สุวรรณา    
210     ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางสาวนริศรา พรหมสาขา ณ สกลนคร  นางอมร กุลดิลก  
211          นางสาววนิดา อนันตวุฒิ    
212  ธาตุพนม   ธาตุพนม   ธาตุพนม   นครพนม  นางนงนุช นันตะภักดิ์  นายยอดชาย พ่อหลอน  นายธีระพงศ์ แสนคำ
213          นายอำนาจ ไชยสงค์    
214          นายณพรรษ สารทอง    
215          นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์    
216          นายธนรรณพ ชนะแสบง    
217          นางวิริยา สีโย    
218          นายธานินทร์ ศรีจันทร์    
219  นาแก้วพิทยาคม   นาแก้ว   โพนนาแก้ว   สกลนคร  นางสาวณัฐนันท์ สมเดช  นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล  
220          นางเยาวเรศ หงษ์ณี    
221          นายมีชัย ทุพแหม่ง    
222  นาแกสามัคคีวิทยา   บ้านแก้ง   นาแก   นครพนม  นางสาวกาญจนัตฐา คำประภา  นายปราโมทย์ เทพกูล  นางอุไรวรรณ แสนมิตร
223          นายดุสิต ไชยวงษา    
224          นางวันวิสา ภูมิประเสริฐ    
225          นายณัฐพล เรือนมงคล    
226          นายนพดล ปากรพรหม    
227          นางพรภิมล กิฬาพันธ์    
228          นางสาวณัฐนพิน ทินโน    
229          นางสาวปาณะณัฏฐา แสนสามารถ    
230          นายนพวงศ์ พลโลก    
231          ดร.จตุรภุช ไพรสณฑ์    
232          นายวชิราชัย ตามะลี    
233          นางสาวชนิตา เชื้อกูล    
234          นางสาวภัคมน แก่นงาม    
235          นายณัฐวัตร เขียวดี    
236          นางสาวแน่งน้อย วงศ์ตาทำ    
237          นางกัญภร แก้วพิกุล    
238          ว่าที่ร.ต.บัณฑิต ศรีสุมัง    
239          นางจันทร์ทิมา เชื้อดวงผูย    
240          นางช่อเอื้อง เชื้อกุลา    
241  นายอวัฒนา   งิ้วด่อน   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางสาวจิราภรณ์ บุญสุนีย์  นายสุนทร หนูอินทร์  
242          นางสาวพิมพ์ชฎา บุญยรัตน์    
243          นางสาวพรรณวิสา ไกรวิสุทธิ์    
244          นางจันทร์ทิมา สุวรรณเจริญ    
245  นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)   นาหว้า   นาหว้า   นครพนม  นายธรณินทร์ ภิรมย์ไชยภพ  นายธงชัย คำชนะ  นายรณยุทธ แก้วฝ่าย
246          นายสายัณห์ กายราช  นายธงชัย คำชนะ  "นายรณยุทธ แก้วฝ่าย
247          นางสาวอำภรณ์พักษ์ บุพศิริ  นายธงชัย คำชนะ  นางสาวบุญยวีร์ ปาข้างฮุง
248          นางสุภาภรณ์ ทิพย์สุวรรณ  นายธงชัย คำชนะ  
249          นายพัทธดนย์ วะนานาม  นายธงชัย คำชนะ  
250          นางจุฬารัตน์ ไม่แพ้  นายธงชัย คำชนะ  
251          นางมณีรัตน์ กายราช  นายธงชัย คำชนะ  
252          นางสาวจารุวรรณ อัตศรี  นายธงชัย คำชนะ  
253          นายอนุสรณ์ อธิสุมงคล  นายธงชัย คำชนะ  
254          นางสาวนันทนิจ แผนสิงห์  นายธงชัย คำชนะ  
255          นางอรวรรณ วานะวงศ์  นายธงชัย คำชนะ  
256          นางใจปอง เรืองศรี  นายธงชัย คำชนะ  
257  บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81   บ่อแก้ว   บ้านม่วง   สกลนคร  นางสาวบุษรา บุญรักษ์  นายไพสันต์ พละศักดิ์  นางสาวณัฐนิชา ดานะ
258  บ้านกกส้มโฮง   ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางสาวริญดา วงศ์ประชา  นายวชิรพงษ์ วงศ์มหาชัย  
259          นางสาวสิโรทัย มะตนเด  นายวชิรพงษ์ วงศ์มหาชัย  
260  บ้านกุดเรือคำ   กุดเรือคำ   วานรนิวาส   สกลนคร  นายนิสิต นวลตา  นางมยุรี อุ่นวิเศษ  นางปรียานาถ จำปาเหลือง
261  บ้านขว้างคลีชูชาติ   บ้านค้อ   โพนสวรรค์   นครพนม  นายกนกฉัตร ละครไชย  ดร.เนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร  นางสาวชลธิยา โทรัตน์
262  บ้านข่าพิทยาคม   บ้านข่า   ศรีสงคราม   นครพนม  นายพูลสวัสดิ์ มาลา    นายณัฐพงศ์ บุณยารมย์
263          นางรจนา ขันทะชา    
264  บ้านขาม   ขัวก่าย   วานรนิวาส   สกลนคร  นางสาวณัฏฐิดา ตุ่ยไชย  นายแดนไพร สีมาคาม  
265          นางสาวตฤณมัย พลเวียง    
266  บ้านข้าวแป้ง   วาใหญ่   อากาศอำนวย   สกลนคร  นางสมสะอาด สุวรรณพันธ์  นายวิบูรณ์ สิงห์คราม  
267          นางบุณณดา ช่วยรักษา    
268  บ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126)   สว่างแดนดิน   สว่างแดนดิน   สกลนคร  นางสาวพรนภา อินธิจันทร์  นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ  นายนิมิต สัตถาผล
269          นางสุภรณ์ ทิพเนตร    
270          นายสุรศักดิ์​ เสนสิทธิ์    
271          นางสาวเนตรนภา โพธิ์สาวัง    
272          นางสาวจีราภรณ์ กาญจนะกันโห    
273          นางศรีสุดา นาถประนิล คร็อกสเอ็ง    
274          นางสาวศิริรัตน์ นามดี    
275          นายวรุตม์ โคตรคำหาญ    
276  บ้านดงขุมข้าว " คุรุราษฎร์รังสรรค์ "   พังขว้าง   เมือง   สกลนคร  นางสาวเนาวรัตน์ ถวิลการ  นายเดชชัย เหมะธุรินทร์  นางเบญจวรรณ​ บุญ​แสง
277          นางอร​อนงค์​ รัตนพลที    
278          นางมณีรัตน์ นิรัมย์    
279          นางเบญจวรรณ บุญแสง    
280  บ้านดอนทอย   สามัคคีพัฒนา   อากาศอำนวย   สกลนคร  นางกรรณิการ์ แก้วฝ่าย  นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช  นายวิชิต คิดโสดา
281          นายวิชิต คิดโสดา    
282  บ้านดอนโทน  ก้านเหลือง   นาแก   นครพนม  นางสาวฤทธิญา นามเกต  นายวีรพันธุ์ ซุยพิมพ์  
283  บ้านดอนปอหนองโอง   เหล่าพัฒนา   นาหว้า   นครพนม  นางอรวรรณ วงกาฬสินธุ์  นายชิราวุธ บุพศิริ  นายสรายุทธ จันทร์โคตร
284     เหล่าพัฒนา   นาหว้า   นครพนม  นางชนม์นิภา บุพศิริ    
285  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ   นาหว้า   นาหว้า   นครพนม  นางนวลจันทร์ ตระกูลวาง  นางเรือนแก้ว โกษาแสง  -
286  บ้านท่าม่วง   หนองลาด   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นายมงคล คำทะเนตร  นายประกอบ ตันมูล  
287  บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์   เหล่าปอแดง   เมือง   สกลนคร  นายสุรเชษฐ สุวรรณมาลี  นางนพมาศ วรผาบ  
288          นายสุรเชษฐ สุวรรณมาลี    
289  บ้านนาคำวิทยาคาร   ห้วยยาง   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นาง ปิยะนุช เสถา  นาย สงวน หงษ์สิงห์  
290  บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์     นาคู   กาฬสินธุ์  นายพีรนันท์ เกษทองมา  นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร  นางวิภาวรรณ พลประถม
291          นายพีรนันท์ เกษทองมา    นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร
292          นางพรพิมล มะลิรส    
293          นางพัฒพงษ์ ทะรังศรี    
294          นางพัฒพงษ์ ทะรังศรี    
295  บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ   นาตงวัฒนา   โพนนาแก้ว   สกลนคร  นางสาววัชราวลัย คำทะเนตร  นางวิภารัตน์ สัพโส  -
296          นายวิทยา เมฆวัน    
297  บ้านนาน้อย   เหล่าพัฒนา   นาหว้า   นครพนม  นางวิมลรัตน์ บุพศิริ  นายสมเพท วงษาเนาว์  นางฤดี แดงพิบูลย์
298  บ้านนาหว้า   นาหว้า   นาหว้า   นครพนม  นายอรรถพร เดชขันธ์  นางอรวรรนี ไชยปัญหา  นายอัฒนศักดิ์ สิทธิ
299          นายเกรียงไกร แสนสุข    
300          นางอรัญญา พิมพ์ภา    
301          นางสาวสุทธินันท์ สาธรรมชัย    
302          นางสาวธนัชชา ชาสงวน    
303  บ้านโนนทรายคำ   สว่าง   พรรณานิคม   สกลนคร  นางสาวธันยพร เเก้วดี  นายสิทธิพร ประทุม  
304          นางสาวจริยา พละสินธุ์    
305          นางรัชนี กันบุรมย์    
306  บ้านบะหว้า   บะหว้า   อากาศอำนวย   สกลนคร  นางสาวลัดดาวัลย์ โทสวนจิต  นายสมเพชร ลาบัวใหญ่  นางสาวเตือนใจ ครุดอุทา
307          นายยุทธิศักดิ์ จริตน้อม    
308          นางสาวรัตน์เกล้า ไตรโยธี    
309          นายกิติศักดิ์ ไตรโยธี    
310  บ้านบัวราษฎร์บำรุง   สว่าง   พรรณานิคม   สกลนคร  นางมนัสนันท์ การุญ  นายเดชา ศิริดล  นางวริสรา ชินวงษ์
311  บ้านปทุมวาปี   ปทุมวาปี   ส่องดาว   สกลนคร  นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ  นายยศกร ปวงสุข  
312  บ้านประชาสุขสันติ์   ขมิ้น   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางสาวปวีณา สอนใจ  สิบเอกประสาท อุระภา  
313  บ้านป่าหว้าน   เชียงเครือ   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางศศิธร ภูน้ำไสย  นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ  
314          นางสาวพรนิภา จันทรมนตรี    
315  บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง   นาตงวัฒนา   โพนนาแก้ว   สกลนคร  นางยุวธิดา เมฆวัน  นายเทพวิมล โคตรตาแสง  
316  บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง   พอกน้อย   พรรณานิคม   สกลนคร  นางสาวมณีวัลย์ อินทรีย์  นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์  
317          นางสาวมณีวัลย์ อินทรีย์    
318  บ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)   พังโคน   พังโคน   สกลนคร  นายไชยา ศรีสร้อย  นายไพรวัลย์ ชินโณ  
319          นางกาญจนา บุตรบรรเทิง    
320          นางสาววิจิตรา ชาเรืองเดช    
321          นางโสรญา เคนพุทธา    
322          นางสาว​เจนจิรา ศรีส้มป่อย    
323          นางสมสุนีย์ นามละคร    
324          นางนภาภรณ์ พละศักดิ์    
325          นางวรรณี มายูร    
326          นางสาวสุวจี สุวรรณชัยรบ    
327  บ้านพันห่าวดอนดู่   นาทม   นาทม   นครพนม  นายประชา อ่อนสุระทุม  นายทรงศักดิ์ สารรัตน์  -
328  บ้านพานสหราษฎร์บำรุง   ขมิ้น   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางวิภาดา พีระธรรม  นางอุทุมพร ทองวงษา  -
329          นางสาวสุธาสินี ชุมปัญญา    
330          นางนุชจรินทร์ เลิศสงคราม    
331          นางนุชจรินทร์ เลิศสงคราม    
332          นางวิภาดา พีระธรรม    -
333  บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา   นาม่อง   กุดบาก   สกลนคร  นางจุฬาพร จันทร์เขื่อง  นายภาสกร มั่งสวัสดิ์  
334  บ้านโพนแพง   โพนแพง   ธาตุพนม   นครพนม  นางอรอนงค์ เทพประเสริฐ  นายอภิเษก บัวชุม  -
335  บ้านโพนวัฒนาวิทยา   บ้านโพน   โพนนาแก้ว   สกลนคร  นางสาวธนาภรณ์ บุตรโคษา  ว่าที่พันตรี กิตติศักดิ์ นามวงศ์  
336  บ้านม่วงพิทยาคม   ม่วง   บ้านม่วง   สกลนคร  นางสาวยุพาภรณ์ กานต์รังสรรค์  นายสุบรรณ นาสพัส  
337          นายสถิต เฮียงราช    -
338          นาสถาพร จันทร์เปรียง    
339  บ้านแมดนาท่ม   แมดนาท่ม   โคกศรีสุพรรณ   สกลนคร  นางสาวพิชานันท์ เชื้อกุณะ  นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร  
340          นางวัชราภรณ์ ฤกษ์ฉวี    
341          นางสุรางคณา ขวาธิจักร    
342  บ้านไร่บ้านไฮ่   ไร่   พรรณานิคม   สกลนคร  นายประสิทธิ์ หลวงปราบ  นายราเชนทร์ ฟองอ่อน  
343  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"   ห้วยยาง   เมือง   สกลนคร  นางพัชรินทร์ วิญญาสุข  นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ  
344          นางสาวคนึงนิตย์ เฉลิมพงษ์    
345          นางสาวสุพัตรา สะตะ    
346          นางสาวณัฐธิดา โทษาธรรม    
347          นางวิจิตรา มัชฉิมพงษ์    
348          นางไพรัตน์ ชาพลดอน    
349          นางสาวปิยะพร บุญมั่ง    -
350  บ้านสูงเนินสามัคคี   พอกน้อย   พรรณานิคม   สกลนคร  นางจุฬาภรณ์ เขตปัญญา  นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่  นางสาวกิตติกานต์ ดารา
351  บ้านหนองซน  หนองซน  นาทม  นครพนม  นางวิไลวรรณ กุดนอก  นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสม  
352  บ้านหนองดุด   เหล่าพัฒนา   นาหว้า   นครพนม  นางสาวพิมพ์พร วงค์อนุสิทธิ์  นางกนกวรรณ สาระโป  
353          นางนภาลัย คำชนะ    
354          นายปิยะ เจียมไพเราะ    
355  บ้านหนองนาเลิศ   ม่วงลาย   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางจารุวรรณ ดวงกลาง  นายประมวล เหลาแก้ว  นางอรพิน พิมพ์มีลาย
356          นางอรพิน พิมพ์มีลาย    
357  บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร   อุ่มจาน   กุสุมาลย์   สกลนคร  นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือก  นางกรุณา โถชารี  
358          นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือก    
359          นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือก    
360          นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือก    
361          นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือก    
362  บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์)   เหล่าปอแดง   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางปัทมาวดี หมั่นพลศรี  นางอัคครา ไชยยงค์  
363  บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง   ฮางโฮง   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นายอนุสิทธิ์ วรรณจันทร์  นายอุทิศ ขันเงิน  
364          นางสาวจินดา แผนเมือง    
365          นางวิภาดา นามโสภา    
366  บ้านหนองหอย   เชียงเครือ   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางทิมธิรา วงศ์ระแว่น  นายวัฒนา ไชยารักษ์  นายวัชรพงษ์ บริเอก
367  บ้านอากาศ   อากาศ   อากาศอำนวย   สกลนคร  นางชลิดา ฉลาดเขียว  นายสุวัฒน์ มานิตย์  นายจินดานัย พิพัฒนคร
368          นางวรารัตน์ กัลยา    
369          นางสาวชนาทิป พ่อธานี    
370          นางสาวอาภาพร วังใจ    
371          นางสาวจุฬารัตน์ สารเนตร    
372          นายบุญโฮม แสงงาม    
373  บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ   ฮางโฮง   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางสาวทัศนพรรณ จิรารักษ์  นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี  
374          นางสาวณัฏฐณิชา ภูดีสม    
375          นางสาวบุณยานุช เหล่าหลวง    
376          นางสาวทัศนพรรณ จิรารักษ์    
377          นางสาวอัญชลี ธุรีสังข์    
378  บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)   ไฮหย่อง   พังโคน   สกลนคร  นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ  นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ  -
379  บึงกาฬ   บึงกาฬ   บึงกาฬ   บึงกาฬ  นางณัฐภรณ์ พิทักษ์  ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร  นายกิตติชัย จันทกอง
380          นางอรวรรณ สุวรรณภักดี    
381          นายธนากร สุดสูง    
382  บึงโขงหลงวิทยา   บึงโขงหลง   บึงโขงหลง   บึงกาฬ  นางนุจรินทร์ เจียมไพเราะ  นายสหรัฐ พลวงศ์  นางกุนยากร คำเดช
383  ผึ่งแดดวิทยาคาร   ผึงแดด   เมือง   มุกดาหาร  นางสาวจุฑาทิพย์ คนเพียร  นายบุญเลี่ยม บุญศรี  นางอุลิยา ศรีบุรมย์
384          นายยุทธศักดิ์ อินทฤากูร สวัสดีวงค์ชัย    
385  พรรณาวุฒาจารย์   พรรณา   พรรณานิคม   สกลนคร  นางสาวสุวัลณา ศิริเวช  "นายสังข์ทอง รอญศึก  
386          นายผาสุข นาโควงค์    
387          นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก    
388          นางพนาวัลย์ งอสอน    
389          นางสาวณัฐวรัญช์พร สังคณิตย์    
390          นายจิระ ราชโยธา    
391          นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา    
392          นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณ    
393          นางพรทิพย์ พานิล    
394          นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม    
395          นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์    
396          นายสิทธิชัย อุสาพรม    
397  พระซองสามัคคีวิทยา  พระซอง   นาแก   นครพนม  นายณัฐกิตต์ ไกนะฝ่าย  นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี  นางพัชรีรัตน์ โวเบ้า
398  พะทายพิทยาคม   พะทาย   ท่าอุเทน   นครพนม  นายสยาม คำชนะ  นางภัทรวดี มีระหงษ์  -
399          นางสาวพิชญภัค สมปัญญา    
400          นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน    
401  พังโคนวิทยาคม   ไฮหย่อง   พังโคน   สกลนคร  นางรพรรณ ลุนจักร  นายธนปกรณ์ อวนป้อง  นางจันทรนันทน์ พรมทอง
402          นางสาวดวงพร คำภูเเสน    
403          นายสหพล คึมยะราช    
404          นางสาววันเพ็ญ เหลาพรม    
405          นายภาณุทัต คำทะเนตร    
406          นางสาววารุณี หงษ์ภู    
407          นายสิร ศิริดำรงค์    
408          นางสุพัตรา สุกัน    
409          นางยงจิตร สัพโส    
410          นางศรีสุวรรณ ศรีสร้อย    
411          นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์    
412          นายชัยรัตน์ หารเขมร    
413  โพนงามศึกษา   โพนงาม   อากาศอำนวย   สกลนคร  นายสุทธิชัย นวลมะ  นายธนกร แก้วบัวสา  นายสุทธินันท์ กุลภา
414          นายรุ่งทิวากรกาญจน์ ศรีบุญใชย    
415          ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา    
416          นายนีรภัย คิดโสดา    
417          นางเกศรินทร์ สีดาเดช    
418  โพนพิทยาคม   บ้านโพน   โพนนาแก้ว   สกลนคร  นางสาวธนารีย์ บุตรโคษา  นายโสภณ อุดรสรรพ์  นายพชกร โกพลรัตน์
419          นายสุรศักดิ์ จันทร์ธรรม    
420          นางสาวสะคราญนิตย์ นามละคร    
421          นางลำไพ โชคศรี    
422  โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา   โพนสวรรค์   โพนสวรรค์   นครพนม  นายพลวัฒน์ กุลยะ  นายเทอดไทย หอมสมบัติ  นางนิพาภรณ์ คะลีล้วน
423          นายสุชาติ วรรณศิริ    
424          นายสม เชื้อโพนจาน    
425          นางทิพย์วรรณ สมยา    
426          นางสาวกชพร เส    
427  ภูดินแดงวิทยา   หนองสนม   วานรนิวาส   สกลนคร  นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน  นางสาวโสภา ทวีพันธ์  นางศรินทร์ธร วรชิณ
428          นางชลดา บรรจงศิลป์    
429          นายเอกลักษณ์ เถาว์ชาลี    
430  มัธยมวานรนิวาส   วานรนิวาส   วานรนิวาส   สกลนคร  นายอำนวย อโนมา  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ  นางสาวธนัชพร พ่อธานี
431          นางสาวนิภาพร อวนป้อง    
432          นางนฤมล แสนอุบล    
433          นายสิทธิพันธ์ ยุทธคราม    
434          นายณัฐกร มีศรี    
435          นายสมศักดิ์ สุริยันต์    
436          นายกิตติศักดิ์ ศรีมี    
437          นายสมศักดิ์ ป้องทอง    
438          นางมาณวิกา ทิพยศรี    
439          นายปราโมทย์ พันธุ์ขาว    
440  มัธยมวาริชภูมิ   ปลาโหล   วาริชภูมิ   สกลนคร  นางสาวพิชยาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร  นายบรรดา เเก้วบัวสา  นายบัญชา คุณทรัพย์
441          นางสาวสุกฤตา บรเพ็ชร    
442          นางเนาวรัตน์ ประครองญาติ    
443          นางกนกพิชญ์ พรมทอง    
444          นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลิน    
445          นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์    
446  มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"   ธาตุเชิงชุม   เมือง   สกลนคร  นายนฤชิต ไชยพิมพ์  นายวิทยา อำพล  
447          นางสาวศศิภัสสร ทะวงค์ษา    
448          นางสุวพัชร อุปพงศ์    
449          นายประครอง เปลี่ยนเอก    
450          นายสังคม พรมลังกา    
451          นางขนิษฐา ศรีมงคล    
452          นางณัฐฌา พันธุ์สุวรรณ    
453          นางเยาวเรศ ใจอ่อน    
454          นางสาวกัลยกร อุปพงษ์    
455          นางจิตติพร จันทรังษี    
456          นางรัติกร สุทธิชัยตระกูล    
457          นางนิภา พรหมเทศ    
458          นางพรทิพย์ พลไชย    
459          นางนันทนา ลีลาชัย    
460          นางรัตนาภรณ์ สิงหันต์    
461          นางศศินันท์ ไชยพิมพ์    
462          นางวารุณี บุรีมาต    
463          นายสมศักดิ์ อุ่นบุญเรือง    
464          นายเจนเชิง สารจิต    
465          สิบเอก สว่าง มาตราช    
466          นางสรวงสุดา แก้วมะ    
467          นางนงค์เยาว์ มุลคำเกต    
468          นางสุวพร พาวินิจ    
469          นายสมเกียรติ กัญญาเงิน    
470          นางสาวสุดใจ วงศ์ศิริ    
471  มุกดาลัย   ในเมือง   เมือง   มุกดาหาร  ว่าที่ร้อยตรีไชยา อนุญาหงส์  นายชาติชาย ก่อคุณ  นางสาวจิตรลดา สกุลไทย
472          ว่าที่ร้อยตรีไชยา อนุญาหงส์    
473          นางกันตาวริษร์ วรวิรุฬห์ธนา    
474          นางพัชรี สุวรรณไตรย์    
475  เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)   ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส  นายสราวุธ​ พาเสน่ห์  นางสาวจุรีรัตน์​ แจนโกนดี
476          นางสาวสุพัตรา โคตรสมบัติ    
477          นางน​งค์​นุช​ บุตร​ดา​วงษ์​    
478          นางสาวศิวนาถ ไชยมาศ    
479          นางสุมิตรา อุปพงษ์    
480          นางอุดมลักษณ์ คำภูมี    
481          นางสาวดาริกา แก้วมุกดา    
482          นางเยาวลักษณ์ หันจางสิทธิ์    
483          นางพงษ์สุดา สุขอร่าม    
484          นางสาวระพีพรรณ พิมพิสาร    
485          นางสาววัชรากรณ์ คำทะเนตร    
486          นางวิภาพร แก่นจันทร์    
487          นางสาวนวรัตน์ บุญสิงห์    
488          นางกุสุมา ลามคำ    
489  ร่มเกล้า   ตองโขบ   โคกศรีสุพรรณ   สกลนคร  นางทิพย์วิมล นันตสุข  นายวิชัย ภาวะบุตร  นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา
490          "    
491          นายพานุทัศ โคตรสงคราม    
492          นางณปภัช นันทราช    
493          นางบรรดล บุญพาเกิด    
494          นางเบญจลักษณ์ ลีนาราช    
495          นางเพ็ญสุภา ผาใต้    
496          นางสุภาวดี เฉลยสุข    
497          นายศุภชัย ตุตเวช    
498          นางผ่องใสย์ บังบัวบาน    
499          นางสาวสมพร ถานพรม    
500  ราชประชานุเคราะห์ จังหวัดอำนาจเจริญ   โนนหนามแท่ง   เมือง   อำนาจเจริญ  นายอุดมศักดิ์ กาเผือก  นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกรู  นายนคร ศิลป์ชาติ
501  ราชประชานุเคราะห์ 53   นาหัวบ่อ   พรรณานิคม   สกลนคร  นางสาวนุสรา ชินวงค์  นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์  นายกรณ์ สล้างสุขสกาว
502  ราษฎร์สามัคคี   ท่าเรือ   นาหว้า   นครพนม  นายสมคิด การุณ  นายวิญญู คำหา  นางสาวขวัญชีวา ปัญญารัตนวงค์
503          นางสาวเล็ก โกษาแสง    
504          นายสุวิทย์ ธำรงวงศ์วิทย์    
505          นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์    
506          นางดรุณี อินอุเทน    
507          นางสุธาทิพย์ วงษาเนาว์    
508  เรณูนครวิทยานุกูล   เรณู   เรณูนคร   นครพนม  นายมโหฬาร ทะยานยุทธ  นายอิิทธิพล พลเหี้ยมหาญ  นายวีระศักดิ์ สำราญเนตร
509          นายพัชฎา เชื้อสิงห์    
510          นางไฝคำ เผือดผุด    
511  วังสามหมอวิทยาคาร   วังสามหมอ   วังสามหมอ   อุดรธานี  นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา  นายกำธร หนูทอง  นายพงษ์สิทธิ์ ภูพาน
512          นายสรศักดิ์ คำวัง    
513  วัดหลวงปู่จามมหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฏร์ประสงค์"   คำชะอี   คำชะอี   มุกดาหาร  นางสาววรรณวิศา พระสว่าง  นายมนาส สาระไชย  นายบวร อินทร์หา
514          นางพนิดา เสียงล้ำ    
515  วาริชวิทยา   วาริชภูมิ   วาริชภูมิ   สกลนคร  นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณ  นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว  นางอรวรรณ ไชยสุระ
516          นางอรวรรณ ไชยสุระ    
517  วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ธาตุนาเวง   เมือง   สกลนคร  นางสาวนฤมล พ่อพิลา  นางศริญตา ศรีชาติ  
518          นางสาวณัฐวรารินทร์ ไชยจักร์    
519          นางสาวอรวรรณ โลห์คำ    
520          นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุล    
521          นางสาวภัทรปภา เหมะธุลิน    
522          นางภัครดา เถายะบุตร    
523          นายปัณฐวิชญ์ รุจนันท์สกุล    
524  แวงพิทยาคม   แวง   สว่างแดนดิน   สกลนคร  นางสุทธิพร วงศ์คำ  นายขจรเดชช ศิริวานก  นายชนาธิป ไชยรา
525          นางนงลักษณ์ แพงพา    
526          นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ    
527  ศรีบุญเรืองวิทยาคาร   เมืองใหม่   ศรีบุญเรือง   หนองบัวลำภู  นายอัครเดช โพธิญาณ์  นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ  นางภัทราวดี ศรีโนนยาง
528  ศรีวิไลวิทยา   ศรีวิไล   ศรีวิไล   บึงกาฬ  นางสาวปิยะวรรณ รังคะราช  นายปราโมทย์ คำเพชรดี  นายวิจิตร พรมกุล
529          นางมณีวรรณ วิภาวิน    
530          นางอรทัย ลำพุทธา    
531  ศิริราษฎร์วิทยาคาร   เชียงเครือ   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางจัรนันท์ ฮังกาสี  นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์  
532          นางรวีวรรณ วิชาคุณ    
533          นางปทิตตา วงศ์ราษี    
534          นางสาวพัทยา ไชยขันธ์    
535          นางสาวมยุลี ซ้ายสุพรรณ    
536  ศึกษาประชาสามัคคี  แพด  คำตากล้า  สกลนคร  นายทัพไทย ตรงธิ  นายศุภกิต ถิ่นทอง  นายวุฒิพงษ์ ชื่นบุญชู
537  สกลทวาปี   โนนหอม   เมือง   สกลนคร  นางละมัยรัตน์ คำเพชร  นายประสับชัย บุญแสง  นางสาวศรินทร ขันทะชา
538          นางธนภรณ์ นนตะแสน    
539          นายนิโรจน์ จันทาศรี    
540          นายนิโรจน์ จันทาศรี    
541          นางวราภรณ์ บุษดี    
542          นางวงเดือน วงษ์รัตนะ    
543          นายเลิศศักดิ์    
544          นายนิระพล กงลีมา    
545          นางรุ่งนภา คนหาญ    
546          นางชนากานต์ แสนสุข    
547          นางสาวนภาพร เชียงไขแก้ว    
548          นายธีรวัฒน์ โคตรหานาม    
549          นางสาวมณีวรรณ ศรีนา    
550          นายเขมานันท์ รัตนานิคม    
551          นางสาวอัจฉรา ผาจันทร์ยอ    
552  สกลนคร(วันครู2501)   ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นาง วิไลพร โยธานัก  นางจูรีรัตน์ คำเมือง  
553          นางสาวเพ็ญพักตร์ โคตรสมบัติ    
554          นางสาวอารีรัตน์ กองแก้ว    
555          นางดวงแข ลือชัย    
556  สกลนครพัฒนศึกษา   ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางปัญจพร แสนภูวา  นายประจักร์ เข็มใคร  นายวิชิต ประทัยเทพ
557          นายสัญชัย คำสงค์    
558          นางขนิษฐา สุวรรณะ    
559          นางสกลรัตน์ นามเหลา    
560          1. นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง    
561          2. นางจิราวรรณ วัฒนสุระ    
562          นางประภากร พรหมโสภา    
563          นางลักขณา ศรีมามาศ    
564          นางสมชิต เที่ยงตรง    
565          นางวนิดา คณะพล    
566          นางไพรัตน์ ดงบัง    
567          นางสาวรัญชน์ชยารัตน์ เครือหมื่น    
568          นางสกลรัตน์ นันอุดร    
569          นางสาวนันทิดา ติรโรจน์    
570          นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร์    
571          นางสาววิภาภรณ์ ณีรัตน์ชัย    
572          นางสาวดวงกมล กุลตังธนานนท์    
573          นายนิรุต หารเขมร    
574          นางวรรณคนา บุญเนาว์    
575          นางอมมรัตน์ นามสอน    
576          นางวารุณี เอกมาตร    
577          นายสารัช บุญเมืองแสน    
578          นางจินตนา สาระนันท์    
579          นางณัฎฐมน วงศ์วันดี    
580  สกลราชวิทยานุกูล   ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด  นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์  นางเกษร หทัยภัทรพงศ์
581          นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี    
582          นายณัฏฐ์ปพน จันทพรหม    
583          นายกฤษฎา ด้วงติลี    
584          นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์    
585          นายสุพจน์ ผิวหอม    
586          ดร.สกลรัตน์ พันธุสันต์    
587          นายพัฒนา เครือคำ    
588          นายประพืช ขาวสุริจันทร์    
589          นางประนอม ศรีสุภะ    
590          นางกรกนก วันวัฒน์สันติกุล    
591          นายวุฒิชัย นาคแสง    
592          นางภัทรามาส เพ็ญสุภา    
593          นางคันที โสมชัย    
594          นายนัฐพล นามวงค์เนาว์    
595          นางสาวกีรติ พลศักดิ์ขวา    
596          นางสาวขจีนุช ดาโอภา    
597          นางคันที โสมชัย    
598          นางวรงค์นุช ก้อนตาล    
599          นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง    
600          นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์    
601          นายประสาท พ่อคำจันทร์    
602          นายเมฆา ดีสงคราม    
603          นายกรีฑา ภูผาดแร่    
604          นายอดิศักดิ์ บิดร    
605          นายจักรพันธ์ สาระวรรณ    
606          นางนันทิยา จุลพงษ์    
607          นายจิโรจน์ อณาชัย    
608          นายธนัญชัย ทาบุดดี    
609          นายวัฒนา สุวรรณคุณ    
610          นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล    
611          นางสาวประภากร นีละวงศ์    
612          นางสาววนัสนันท์ ไตรธิเลน    
613          นางบุญญาพร เรืองกรไกร    
614          นายสถาพร เดชโฮม    
615          นางนิภาพร วังคีรี    
616          นายวีระพล สุวรรณชัยรบ    
617          นายจักรพันธ์ สมพงษ์    
618          นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์    
619  สนธิราษฎร์วิทยา   บ้านเอื้อง   ศรีสงคราม   นครพนม  นายธนธรณ์ ศรีจันทร์  ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห์  นายสิทธิศักดิ์ อุสาพรหม
620  สว่างแดนดิน   สว่างแดนดิน   สว่างแดนดิน   สกลนคร  นาย วรันธร ธรรมาธิกร  ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงษ์  นางสมฤดี เเสนเภา
621          นายวิวัฒน์ พานิชย์    
622          นาย อาทิตย์ สารวงษ์    
623          นางสาวจันเพ็ญ เสาบุบผา    
624          น.ส.พักตร์วิภา กุลชาติ    
625          น.ส.ปนัดดา สาริคา    
626          นายเอกชัย นิลเพชร    
627          นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา    
628          นายทินกร ชาแสน    
629          นางนิ่มนวล แสงวงค์    
630          นายนพรัตน์ อำพล    
631          นายภัทรนนท์ เสนากุล    
632          นางวิไลวรรณ รักษาแสง    
633          นายอาทิตย์ บัญชา    
634          นางสาวสุกัญญา กรพันธ์ุ    
635          นางสาวจิตติรัตน์ กลยนีย์    
636          นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์    
637          นายชาญชัย ศรีเพชร    
638          นายกิฐพิสิฐ มงคุณแก้ว    
639          นายสายัญ กำแหงมิตร    
640          นางสาววิมลรัตน์ แสนสามารถ    
641          นายพงษ์ศักดิ์ ลำพอง    
642          นายสุชาติ วิเศษโวหาร    
643          นายอมร อินทร์ใจเอื้อ    
644          นางกีรติกร จันทร์วิเศษ    
645          นายไพรวัลย์ แวววงศ์    
646          นางฐปนี แก้วมะ    
647          นางสาวพจณี กุลชาติ    
648          นางสาวธัญญพร ผิวเงิน    
649          นางณัฐสุดา บุลานนท์    
650  สหราษฎร์รังสฤษดิ์   ศรีสงคราม   ศรีสงคราม   นครพนม  นางสาวสาวิตรี อุทำกา  นายสนั่น เมตุลา  นายพาที แสนสี
651          นางสาวชัยณรี แสนเลิง    
652          นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์    
653          นางจันทนาทิพส์ เวฬุวนารักษ์    
654          นางสาวสกลรัตน์ พันธุ์เวียง    
655          นางวิลัยลักษณ์ จันทะขิม    
656          นาย มาโนช เเสนศรี    
657          นางสาวปราณีต พรรณวงศ์    
658  สังคมวิทยา   แก้งไก่   สังคม   หนองคาย  นายสุเมฆ สุทธิบริบาล  นายวิษณู อึ้งตระกูล  "นายปุณณพัฒพล เวียงสิมมา
659  หนองบัวพิทยาคาร   ลำภู   เมือง   หนองบัวลำภู  นางกันยพัชญ์ ทองโคตร  นายสุขเกษม พาพินิจ  นายวิทยา โสหา
660  หนองสูงสามัคคีวิทยา   หนองสูงเหนือ   หนองสูง   มุกดาหาร  นางกันยารัตน์ สุวรรณไตรย์  นายเนรมิต กฤตาคม  นายไพรวรรณ์ บุษบงค์
661          นางวิภาวี อินลี    
662          นางเจษศรินทร์ เสียงล้ำ    
663          นางเปรมฤดี บุญศรี    
664  หนองหลวงวิทยานุกูล   หนองหลวง   สว่างแดนดิน   สกลนคร  นายพิชิต สายกัน  นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช  นางสาวนาฎสินี พลเศษ
665          นางสาวณัฏฐพร ชนะมาร    
666  หนองหลวงศึกษา   หนองหลวง   สว่างแดนดิน   สกลนคร  นายเบญจพล หอมละออ  ดร.ภิญโญ ทองเหลา  นายนพดล ครสาย
667  หนองหานวิทยา   หนองหาน   หนองหาน   อุดรธานี  นางสาวพัชนี ดวงวันทอง  ดร.ลำเพย พิเคราะห์แนะ  นายปรเมนทร์ เกษนัด
668  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ   ตองโขบ   โคกศรีสุพรรณ   สกลนคร  นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสม  นายอุเทน ทองสวัสดิ์  นายพรประเสริฐ สิทธิศรี
669          นางรัตนพร ทองสวัสดิ์    
670  อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ   นาแก   นาแก   นครพนม  นางสาวอินทิราณี สมสาย  นายบุญมี เครือพันธ์  นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุล
671          นางสาวอมรรัตน์ ลาภสาร    นางสาววัชรินพร อ่อนสี
672  อนุบาลพรรณานิคม   พรรณา   พรรณานิคม   สกลนคร  นางสุนิตย์ เหมะธุลิน  นายยุทธนา อุทโธ  
673          นายนิกร โสรินร์  นายยุทธนา อุทโธ  
674  อนุบาลภูพาน   โคกภู   ภูพาน   สกลนคร  นางสาวสิริภัทร จิตรเอื้อ  นายศักดิ์ชาย แก้วดี  
675          นายพรสวรรค์ ปัญญาบัญฑิตกุล  นายศักดิ์ชาย แก้วดี  
676  อนุบาลสกลนคร   ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร   สกลนคร  นางวิชชุดา บุญยืน  ดร.ชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ  ดร.กรกฎ พลตรี
677          ดร.จิระพร ราชสิงโห    นางธันยภรณ์ คำภูษา
678          นางปราณี​นิตย์​ ศรี​พา​นิชย์    นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
679          นางอภิรดี บุญแสง    นางดาวใจ ราชาไชย
680          นางวิรัชฎา เพ็งธรรม    
681          นางพ​ั​ชรินทร์​ จุล​บาท​    
682          นายคณาวุฒิ พาโคกทม    
683          นางนฤทัย พรหมจันทา    
684          นางศศิรัศมิ์ ทรายสุวรรณ    
685          นางพิราวรรณ์ ชัยงาม    
686          นางสาวขวัญฤดี บุญรักษา    
687          นางปิยะดา แก้วเวียงเดช    
688          นางสาวปัณฑิกา อักษรศักดิ์    
689          นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์    
690          นางศรีวรรณ ศรีบานแจ่ม    
691          นางนภัตสร แก้วกำพล    
692          นางประพิศ ทรงวิชา    
693          นางมยุรี หนูอินทร์    
694          นางรุ่งนารี ยุทธศิลป์กุล    
695          นางแขนภา พาเสน่ห์    
696          นางปัญญาพร นามโสภา    
697          นางอมรรัตน์ ธุรารัตน์    
698          นางพนิดา เเก้วกิ่ง    
699          นางสมรัก พับตา    
700          นางปุณณภา สุริยะภา    
701          นางพรทิพย์ วงศ์ประชา    
702          นางสาวแพรวนภา โสภา    
703          นางพรกมล​ ลีสต็อคคัวย์    
704          นางจงพิศ กุลไทย    
705          นางสาวนงค์นุช ชมชายผล    
706          นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุ    
707          นางสุวรรณศรี จีรวิทย์    
708          นางเพ็ญศรี วงค์เตชะ    
709          นางสุมาลี มะโนขันธุ์    
710          นางเรวดี บุตรดีวีระวงค์    
711          นางช่อผกา สุวรรณศรี    
712  อนุบาลสว่างแดนดิน   สว่างแดนดิน   สว่างแดนดิน   สกลนคร  นางกานดา ธีรสิรินานนท์  นายจารุ ทองประกอบ  นางสาวณัฐณิชา สมฤาแสง
713          นางจุไรวรรณ พัฒน์มะณี    
714          นางสาวเดือนเพ็ญ สอนสมนึก    
715  อากาศอำนวยศึกษา   อากาศ   อากาศอำนวย   สกลนคร  นางรัตนา คำโสม  นายไพรัตน์ แดนขนบ  นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ
716          นาย อดิศร ศรีดาพล    
717          นางมัลลิกา วงศ์ประชา    
718          นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว    
719          นางรัญจวน กุลอัก    
720          นางชลธิชา ถาวรชน    
721          นางรพีพรรณ วงศ์ประทุม    
722          นางสาวพีรพัฒน์ วิเศษ    
723          นางสาวปทุมวรรณ ทองลา    
724          นางบรรพตี แดนขนบ    
725          นางพรพิศ แสนมนตรี    
726          นางสาววรารัตน์ งันลาโสม    
727          นางวนัชพร วงศ์ประชา    
728  อุ่มเหม้าวิทยาคาร   อุ่มเหม้า   ธาตุพนม   นครพนม  นางสาวอาภัสสร พิลารักษ์  นางนพมาศ ทองวิทยาพร  
729  มุกดาหาร   ในเมือง   เมือง   มุกดาหาร  นาย อภิรัฐ พรมลี  นาย สุรพงษ์ รัตนวงศ์  นาย สิงหะ เดชฤทธิ์
730          นางสาวมุธิดา สาธุชาติ    
731  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร  นางสาวณัฐริกา คำเกาะ  นาย อุเทน ทองสวัสดิ์  นาย พรประเสริฐ สิทธิศรี
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort