รายชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย งานวิจัย งบประมาณ จำนวนเงิน  
 1.  อ.จินดา ลาโพธิ์ การส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคผังความคิด สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย บก.ศ. 40,000   
 2.  อ.สุดประไทย บุพศิริ ผลเฉลยแอนติคอแซลของตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์ย่อย และ ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์และเบสเซิลไดมอนด์ บก.ศ. 30,000   
 3.  อ.นทวรรณ แสนไพร การดำรงอยู่ของประเพณีเซิ้งผีโขนของชาวไทญ้อ บ้านไฮหย่อง ตำบลไหหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร บก.ศ. 40,000   
 4.  อ.เบญจพร อุผา การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่มีผลต่อการเรียนรู้ภายในตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต บก.ศ. 40,000   
 5.  อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา บก.ศ. 40,000   
 6.  อ.เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ พิธีกรรมผีปู่ตากับความสัมพันธ์ในชุมชน:กรณีศึกษาบ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร บก.ศ. 40,000   
 7.  อ.ผกาพรรณ วนานาม การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในรายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ บก.ศ. 40,000   
 8.  อ.พรพิมล ศิวินา กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการจัดการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บก.ศ. 40,000   
 9.  อ.ก้องภพ ศิริบุตร การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงขนาดของเคลมด้วยตัวประมาณแบบภาวะความน่าจะเป็นสูงสุดในการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสันค้า บก.ศ. 40,000   
 10.  อ.ภัทรดร จั้นวันดี การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเกี่ยวกับการนำระบบ e-learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน บก.ศ. 40,000   
 11.  อ.สุพัตรา ปสังคโท การใช้ชุดพัฒนาการสอนอ่านเพื่อเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนที่มีนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บก.ศ. 40,000   
 12.  อ.สุดประไทย บุพศิริ ผลเฉลยแบบอ่อนของสมการเชิงประกอบของตัวดำเนินการบางตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวดำเนินการลาปลาซ แผ่นดิน 200,000   
 13.  อ.สุดประไทย บุพศิริ ผลเฉลยมูลฐานของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอนด์และเบสเซิลไดมอนด์ แผ่นดิน 200,000   
 14.  อ.สุดประไทย บุพศิริ ผลประสานของตัวดำเนินการ ที่สัมพันธ์กับส่วนกลางไดมอนด์ของมาร์เคอริสซ์ แผ่นดิน 220,000   
 15.  อ.สุดประไทย บุพศิริ ผลเฉลยมิติที่ n ของตัวดำเนินการ บก.ศ. 13,000   
รวมจำนวนเงิน    1,063,000     
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort