เกียรติบัตรครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

   

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


  ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน
1  นางโชติกา จันทะวัน  กุฉินารายณ์
2  นางสาวอมรรัตน์ พลขำ  กุฉินารายณ์
3  ว่าที่ โดม อุดรแผ้ว  กุฉินารายณ์
4  นางจันทร์เพ็ญ ศรีสถาน  กุดบากพัฒนาศึกษา
5  นางผ่องนภา เครือกนก  กุดบากพัฒนาศึกษา
6  นางพิจิตร์ตา ศรีเสน  กุดบากพัฒนาศึกษา
7  นางสาคร ทินบุตร  กุดบากพัฒนาศึกษา
8  นางสาวคนึงนิตย์ กุดวงศ์แก้ว  กุดบากพัฒนาศึกษา
9  นางสาววิมลรัตน์ พลหาญ  กุดบากพัฒนาศึกษา
10  นางสาวศศิธร แฮนเกตุ  กุดบากพัฒนาศึกษา
11  นางสาวสิริยาพร พรมดิเรก  กุดบากพัฒนาศึกษา
12  นางสาวสุกัญญา โยธายุทธ  กุดบากพัฒนาศึกษา
13  นางสาวสุภัทตา พรมลา  กุดบากพัฒนาศึกษา
14  นางสาวอัญจนา ดาบลาอำ  กุดบากพัฒนาศึกษา
15  นาย ทนงศักดิ์ ทินบุตร  กุดบากพัฒนาศึกษา
16  นายฑศพันธ์ คงเกิด  กุดบากพัฒนาศึกษา
17  นายธรรมจักร เบ็ญจะศิลป์  กุดบากพัฒนาศึกษา
18  นายบรรจงค์ กออำไพ  กุดบากพัฒนาศึกษา
19  นายปิยะพงษ์ โทมุมพล  กุดบากพัฒนาศึกษา
20  นายวิเชียร ศรีเสน  กุดบากพัฒนาศึกษา
21  นายอดุลย์ศักดิ์ สาริบุตร  กุดบากพัฒนาศึกษา
22  พรพิมล โถบำรุง  กุดบากพัฒนาศึกษา
23  เสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง  กุดบากพัฒนาศึกษา
24  นางสาวพรพิมล โถบำรุง  กุดบากพัฒนาศึกษา
25  นางสาวนิตยา หงส์ชูตา  กุดบากพัฒนาศึกษา
26  นางสาว​สุนิ​สา​ ศิริ​อุดม​  กุดบาก​พัฒนา​ศึกษา​
27  นายประพจน์ อุ่นวิเศษ  กุดเรือคำพิทยาคาร
28  นางเจนจิรา พักตะไชย  กุดเรือคำพิทยาคาร
29  นางสมศรี กุดนอก  กุดเรือคำพิทยาคาร
30  นางดวงใจ งอยผาลา  กุสุมาลย์วิทยาคม
31  นางสาวธนันต์พร ชุมปัญญา  กุสุมาลย์วิทยาคม
32  นางสาวธัญญารัตน์ วานานวงศ์  กุสุมาลย์วิทยาคม
33  นางสาวน้ำฝน หตะเสน  กุสุมาลย์วิทยาคม
34  นางสาวนิภาพร ดาลุนพัน  กุสุมาลย์วิทยาคม
35  นางสาวราตรี พลาดสุ  กุสุมาลย์วิทยาคม
36  นางสาวศุภดา สว่างโคตร  กุสุมาลย์วิทยาคม
37  นางสาวสุกานดา คำเมือง  กุสุมาลย์วิทยาคม
38  นางสาวอุบล มีสิมมา  กุสุมาลย์วิทยาคม
39  นางสุภาภรณ์ เนื่องอาชา  กุสุมาลย์วิทยาคม
40  นายกัมปนาท หูมแพง  กุสุมาลย์วิทยาคม
41  นายวรวัชชากรณ์ สางาม  กุสุมาลย์วิทยาคม
42  นายพิชญ์ สุวรรณไตรย์  คำชะอีพิทยาคม
43  นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ  คำชะอีวิทยาคาร
44  นางสาวนพวรรณ เชื้อคุณะ  คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
45  นางสาว​คณิ​ตา​ พรหม​สุพรรณ​  คำตากล้า​ราชประชา​สงเคราะห์​
46  นางสาวนิภาพร เนตรวงศ์  คำสร้อยพิทยาสรรค์
47  นางขวัญยืน อธิศิริกุล  คำเพิ่มพิทยา
48  นางจีรกานต์ ชำนาญบึงแก  คำเพิ่มพิทยา
49  นางศรีสุฎา ชิณโน  คำเพิ่มพิทยา
50  นางสาวแรมจันทร์ พรมปากดี  คำเพิ่มพิทยา
51  นายสิทธิชัย ศรีกุลวงค์  คำเพิ่มพิทยา
52  พรรณวงศ์ นางสาว สุกฤตา ประจง  คำเพิ่มพิทยา
53  นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณ  คำเพิ่มพิทยา
54  นายพันทิพย์ เหล่าหาโคตร  คำเพิ่มพิทยา
55  จันทพร สิรินันทเกตุ  งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
56  นางนิภาวรรณ ทะแพงพันธ์  ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
57  นางกมลลักษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม  ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
58  นางวัชราพร ผ่านสำแดง  ชุมชนนางัว
59  นางชฎาพร ศรีลาพัฒน์  ชุมชนบ้านสร้างค้อ
60  นางสุณิสา ละฎาพันธุ์  ชุมชนบ้านสร้างค้อ
61  นายประชามิตร เนาวะเศษ  ชุมชนบ้านสร้างค้อ
62  นางสาวนลินกานต์ ผ่องใสศรี  ชุมชนบ้านโพนงาม
63  นางสาววารุณี อุดารักษ์  ชุมชนบ้านโพนงาม
64  นางสาวบุษกร ปทุมไกยะ  ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
65  นางกาญจนา คานเพชรทา  ดงมะไฟวิทยา
66  นางธนารี ภาวะบุตร  ดงมะไฟวิทยา
67  นางนฤมล เตชสุนทรกุล  ดงมะไฟวิทยา
68  นางศรินยา สุตะโคตร  ดงมะไฟวิทยา
69  นางสาวขวัญนภา​ จันทร์ทองศรี  ดงมะไฟวิทยา
70  นางสาวจิดาภา ทัศคร  ดงมะไฟวิทยา
71  นางสาวจิดาภา ทัศคร  ดงมะไฟวิทยา
72  นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี  ดงมะไฟวิทยา
73  นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล  ดงมะไฟวิทยา
74  นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร  ดงมะไฟวิทยา
75  นางสาวสิริยาภา แก้วจุฬาศรี  ดงมะไฟวิทยา
76  นางสาวสุภาวดี แก้วก่า  ดงมะไฟวิทยา
77  นางสาวสุมาลิน อังมีพิษ  ดงมะไฟวิทยา
78  นางอมิสรา ช่องวารินทร์  ดงมะไฟวิทยา
79  นายครรชิต พลไชย  ดงมะไฟวิทยา
80  นายฐากูร แสนภูวา  ดงมะไฟวิทยา
81  นายพหล สุขโข  ดงมะไฟวิทยา
82  นายสุวิทย์ เขตชมถู  ดงมะไฟวิทยา
83  นายเสน่ห์ ลดาพงษ์  ดงมะไฟวิทยา
84  ส.ต.อ.เชิญชาติ บุระเนตร  ดงมะไฟวิทยา
85  สิบตำรวจเอกเชิญชาติ บุระเนตร  ดงมะไฟวิทยา
86  สุภาวดี แก้วก่า  ดงมะไฟวิทยา
87  นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชัย  ดงมะไฟวิทยา
88  นางสาวสดใส ชุมปัญญา  ดวมะไฟวิทยา
89  นายพิชัยศักดิ์ เจริญศรี  ดอนตาลวิทยา
90  นางดวงสุวรรณ ลาแสดง  ด่านม่วงคำพิทยาคม
91  นางรุ่งทิพย์ วิเศษ  ด่านม่วงคำพิทยาคม
92  นางวราภรณ์ พลราชม  ด่านม่วงคำพิทยาคม
93  นายขจรศักดิ์ นาคราชา  ด่านม่วงคำพิทยาคม
94  นายเอกชัย นามนนท์  ด่านม่วงคำพิทยาคม
95  นางสิริกมล เสนาสุ  ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
96  นางสาวศิริรัตน์ ไชยสิทธิ์  ท่าแร่วิทยา
97  นางมยุรี สำเภา  ท่าแร่วิทยา
98  นางสาวปิยาภรณ์ เจือจันทึก  ท่าแร่วิทยา
99  นายชุมพล อรพล  ธรรมบวรวิทยา
100  นางอรวรรณ นามเหล็ก  ธาตุนารายณ์วิทยา
101  นางกัญจนา ธัญญะอุดม  ธาตุนารายณ์วิทยา
102  นางกัลยาณี ฟองอ่อน  ธาตุนารายณ์วิทยา
103  นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจรึ  ธาตุนารายณ์วิทยา
104  นางนุชธิดา ดวงกุลสา  ธาตุนารายณ์วิทยา
105  นางบุญเต็ม สุวรรณา  ธาตุนารายณ์วิทยา
106  นางพรทิพย์ ทองวงศ์ษา  ธาตุนารายณ์วิทยา
107  นางเพ็ญศรี จิ่มอาษา  ธาตุนารายณ์วิทยา
108  นางวราภรณ์ หอมจันทร์  ธาตุนารายณ์วิทยา
109  นางวลาสินี บุตรแสนคม  ธาตุนารายณ์วิทยา
110  นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์  ธาตุนารายณ์วิทยา
111  นางสาวฉวี โคนพันธุ์  ธาตุนารายณ์วิทยา
112  นางสาวดารุณี ใสลำเพาะ  ธาตุนารายณ์วิทยา
113  นางสาวนมล โฮมไชยา  ธาตุนารายณ์วิทยา
114  นางสาวเพ็ญพักตร์ นนตระอุดร  ธาตุนารายณ์วิทยา
115  นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว  ธาตุนารายณ์วิทยา
116  นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ  ธาตุนารายณ์วิทยา
117  นางสาวอิศราพรรณ์ ดาคำ  ธาตุนารายณ์วิทยา
118  นางสิรินทร์ยา ศิริพงศ์สิน  ธาตุนารายณ์วิทยา
119  นางสุจิตรา อันแสน  ธาตุนารายณ์วิทยา
120  นางอรุณจิต เผ่าวงศ์ษา  ธาตุนารายณ์วิทยา
121  นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล  ธาตุนารายณ์วิทยา
122  นายคณิตถา คำวงษ์  ธาตุนารายณ์วิทยา
123  นายจิระวัฒน์ สุขศรี  ธาตุนารายณ์วิทยา
124  นายชัยวัฒน์ โกษาแสง  ธาตุนารายณ์วิทยา
125  นายธนากร อุทัยดา  ธาตุนารายณ์วิทยา
126  นายพรชัย สิทธิศักดิ์  ธาตุนารายณ์วิทยา
127  นายรอบรู้ ด่างเกษี  ธาตุนารายณ์วิทยา
128  นายสนธยา มะสุใส  ธาตุนารายณ์วิทยา
129  เนาวรัตน์ รู้บุญ  ธาตุนารายณ์วิทยา
130  สายัน สงวนพิมพ์  ธาตุนารายณ์วิทยา
131  นายวิรัตน์ ติงมหาอินทร์  ธาตุนารายณ์วิทยา
132  นางวนิดา โคตรพิศ  ธาตุนารายณ์วิทยา
133  นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต  ธาตุนารายณ์วิทยา
134  นางสาวนันทกา โฮมวงศ์  ธาตุนารายณ์วิทยา
135  นางวิราวรรณ เทอำรุง  ธาตุนาเวงวิทยา
136  นางสาวนริศรา พรหมสาขา ณ สกลนคร  ธาตุนาเวงวิทยา
137  นางนงนุช นันะภักดิ์  ธาตุพนม
138  นางวิริยา สีโย  ธาตุพนม
139  นายชัยลักษณ์ เผือดผุด  ธาตุพนม
140  นายณพรรษ สารทอง  ธาตุพนม
141  นายธนรรณพ ชนะแสบง  ธาตุพนม
142  นายธานินทร์ ศรีจันทร์  ธาตุพนม
143  นายปรเมศวร์ วงศ์ชาชม  ธาตุพนม
144  นายำนาจ ไชยสงค์  ธาตุพนม
145  นายอำนาจ ไชยสงค์  ธาตุพนม
146  นางนงนุช นันตะภักดิ์  ธาตุพนม
147  นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์  ธาตุพนม
148  นางสาวศศิธร มาตชัยเคน  นครพนมวิทยาคม
149  นายกวีชัย จำปา  นครพนมวิทยาคม
150  นางสาวปนัดดา สาริคา  นครพนมวิทยาคม
151  นายวิมาลย์ การุณ  นครพนมวิทยาคม
152  นางจุฬารัตน์ ไม่แพ้  นครพนมวิทยาคม
153  นางมณีรัตน์ กายราช  นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"
154  นางสุภาภรณ์ ทิพย์สุวรรณ  นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"
155  นายพัทธดนย์ วะนานาม  นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"
156  นายสายัณห์ กายราช  นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"
157  นายสุริยะ วานะวงศ์  นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"
158  นางสาวนันทนิจ แผนสิงห์  นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
159  นางสาวอำภรณ์พักษ์ บุพศิริ  นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
160  นางสาวจารุวรรณ อัตศรี  นาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์”
161  นายอนุสรณ์ อธิสุมงคล  นาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์”
162  นางใจปอง เรืองศรี  นาหว้าพิทยาาคม“ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์”
163  นางช่อเอื้อง เชื้อกุลา  นาเเกสามัคคีวิทยา
164  นางสาวกาญจนัตฐา คำประภา  นาเเกสามัคคีวิทยา
165  นายวิโรจน์ แก้วพิกุล  นาแกพิทยาคม
166  ดร.จตุรภุช ไพรสณฑ์  นาแกสามัคคีวิทยา
167  นางกัญภร แก้วพิกุล  นาแกสามัคคีวิทยา
168  นางจันทร์ทิมา เชื้อดวงผูย  นาแกสามัคคีวิทยา
169  นางสาวนวพร ณรงค์รักษาเขต  นาแกสามัคคีวิทยา
170  นางสาวภัคมน แก่นงาม  นาแกสามัคคีวิทยา
171  นางสุพัตรา ปากรพรหม  นาแกสามัคคีวิทยา
172  นายจักรพันธ์ นามบุดดี  นาแกสามัคคีวิทยา
173  นายณัฐวัตร เขียวดี  นาแกสามัคคีวิทยา
174  นายดุสิต ไชยวงษา  นาแกสามัคคีวิทยา
175  นายนพดล ปากรพรหม  นาแกสามัคคีวิทยา
176  นายนพวงศ์ พลโลก  นาแกสามัคคีวิทยา
177  นางจิตบรรจง โถนิมิตร์  นาแกสามัคคีวิทยา
178  นางวันวิสา ภูมิประเสริฐ  นาแกสามัคคีวิทยา
179  นายมีชัย ทุพแหม่ง  นาแก้วพิทยาคม
180  นางเยาวเรศ หงษ์ณี  นาแก้วพิทยาคม
181  นางชลธิรศน์ ไชยเสนา  นาแก้วพิทยาคม
182  นางสาวณัฐนันท์ สมเดช  นาแก้วพิทยาคม
183  นางณัฏฐภรณ์ พิทักษ์  บึงกาฬ
184  นายธนากร สุดสูง  บึงกาฬ
185  นางสาวบุษรา บุญรักษ์  บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑ (พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
186  นางสาวดวงแข จริตน้อม  บ้านกกปลาซิวนาโด่
187  นางสาวสิโรทัย มะตนเด  บ้านกกส้มโฮง
188  นายนิสิต นวลตา  บ้านกุดเรือคำ
189  นายกนกฉัตร ละครไชย  บ้านขว้างคลีชูชาติ
190  นางสาวณัฏฐิดา ตุ่ยไชย  บ้านขาม
191  นางสาวตฤณมัย พลเวียง  บ้านขาม
192  นายพูลสวัสดิ์ มาลา  บ้านข่าพิทยาคม
193  นายธีระวัฒน์ ประกิ่ง  บ้านข่าพิทยาคม
194  นางรจนา ขันทะชา  บ้านข่าพิทยาคม
195  นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร  บ้านข่าพิทยาคม
196  นางสมสะอาด สุวรรณพันธ์  บ้านข้าวเเป้ง
197  นางบุณณดา ช่วยรักษา  บ้านข้าวแป้ง
198  นางศรีสุดา นาถประนิล คร็อกสเอ็ง  บ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่๑๒๖
199  นายวรุตม์ โคตรคำหาญ  บ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่๑๒๖
200  นางสุภรณ์ ทิพเนตร  บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
201  นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด  บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
202  นางสาวจีราภรณ์ กาญจนะกันโห  บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
203  นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย์  บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
204  นางสาวพรนิภา อินธิจันทร์  บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
205  นางสาวศิริรัตน์ นามดี  บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
206  นายสุรศักดิ์ เสนสิทธิ์  บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่๑๒๖
207  นางเบญจวรรณ บุญแสง  บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์๒)
208  นางมณีรัตน์ นิรัมย์  บ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒”
209  นางกรรณิการ์ แก้วฝ่าย  บ้านดอนทอย
210  นายวิชิต คิดโสดา  บ้านดอนทอย
211  นางนวลจ้นทร์ ตระกูลวาง  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
212  นายสุรเชษฐ สุวรรณมาลี  บ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์”
213  นางปิยะนุช เสถา  บ้านนาคำวิทยาคาร
214  นางพัฒพงษ์ ทะรังศรี  บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ"
215  นางสาววัชราวลัย คำทะเนตร  บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
216  นายวิทยา เมฆวัน  บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
217  นางวิมลรัตน์ บุพศิริ  บ้านนาน้อย
218  นางสาวธนัชชา ชาสงวน  บ้านนาหว้า
219  นางสาวสุทธินันท์ สาธรรมชัย  บ้านนาหว้า
220  นางอรัญญา พิมพ์ภา  บ้านนาหว้า
221  นายเกรียงไกร แสนสุข  บ้านนาหว้า
222  นายปารินทร์ พลประเสริฐ  บ้านนาหว้า
223  นางวัชรา สลางสิงห์  บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑
224  นายสิทธิชัย ไตรโยธี  บ้านบะหว้า
225  นายสุลิมา ผาอินทร์  บ้านบะหว้า
226  นางมนัสนันท์ การุญ  บ้านบัวราษฎร์บำรุง
227  นางเพียงใจ ทาบุดดี  บ้านบัวราษฏร์บำรุง
228  นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ  บ้านปทุมวาปี
229  นางมณีรัตน์ เวียงพรมมา  บ้านประชาสัขสันติ์
230  นางสาวปวีณา สอนใจ  บ้านประชาสุขสันติ์
231  นางสาวปนัดดา พรมภา  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
232  นายอภิวัฒน์ อุปพงษ์  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
233  นางยุวธิดา เมฆวัน  บ้านปุ๋งสหราษฎร์บำรุง
234  นางศศิธร ภูน้ำไสย  บ้านป่าหว้าน
235  นางสาวพรนิภา จันทรมนตรี  บ้านป่าหว้าน
236  นางสาวมณีวัลย์ อินทรีย์  บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
237  นางสมสุนีย์ นามละคร  บ้านพัง(จำปาสามัคคีวิทยา)
238  นางวรรณี มายูร  บ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)
239  นางสาวสุนิสา เพริศแก้ว  บ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)
240  นายไชยา ศรีสร้อย  บ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)
241  นางสาว​เจนจิรา ศรีส้มป่อย  บ้านพังโคน (จำปาสามัคคี​วิทยา)​
242  นางสาววิภาพร อินทร์คำน้อย  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยท)
243  นางกาญจนา บุตรบันเทิง  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
244  นางนภาภรณ์ พละศักดิ์  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
245  นางสาว วิภาพร อินทร์คำน้อย  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
246  นางสาววิจิตรา ชาเรืองเดช  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
247  นางสาวสุวจี สุวรรณชัยรบ  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
248  นางโสรญา เคนพุทธา  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
249  นายสาทิตย์ วงค์มีแก้ว  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
250  นางวิภาดา พีระธรรม  บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
251  นางสาวยุพาภรณ์ กานต์รังสรรค์  บ้านม่วงพิทยาคม
252  นายวรายุส พงษ์ถาวร  บ้านม่วงพิทยาคม
253  นายสถิตย์ เฮียงราช  บ้านม่วงพิมยาคม
254  นายสถาพร จันทร์เปรียง  บ้านม่วงพิมยาคม
255  นายสมสมัคร์ พลากุล  บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
256  นางกาญจนา ทิพเสนา  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
257  นางพัชรินทร์ วิญญาสุข  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
258  นางไพรัตน์ ชาพลดอน  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
259  นางรัตติกานต์ ผาลีพัฒน์  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
260  นางฤดี อุปรินทร์  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
261  นางวิจิตรา มัชฉิมพงษ์  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
262  นางสาวคนึงนิตย์ เฉลิมพงษ์  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
263  นางสาวปิยะพร บุญมั่ง  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
264  นางสาวสุพัตรา สะตะ  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
265  นายเด่นชัย ถึงนามลี  บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"
266  นางสาวณัฐธิดา โทษาธรรม  บ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ”
267  นางจุฬาภรณ์ เขตปัญญา  บ้านสูงเนินสามัคคี
268  นางอัญญาภรณ์ บัวชุม  บ้านหนองกุง
269  นางสายฝน หอมจันทร์  บ้านหนองดุด
270  นางสาวนภาลัย คำชนะ  บ้านหนองดุด
271  นางสาวพิมพ์พร วงศ์อนุสิทธิ์  บ้านหนองดุด
272  นายปิยะ เจียมไพเราะ  บ้านหนองดุด
273  นางจารุวรรณ ดวงกลาง  บ้านหนองนาเลิศ
274  นางอรพิน พิมพ์มีลาย  บ้านหนองนาเลิศ
275  นางสาวกอบกุล พงศ์สิทธิศักดิ์  บ้านหนองปลาน้อย
276  นางปัทมาวดี หมั่นศรีพล  บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
277  นางทิมธิรา วงศ์ระแว่น  บ้านหนองหอย
278  นางชลิดา ฉลาดเขียว  บ้านอากาศ
279  นางธนาพร เชื้อนนท์  บ้านอากาศ
280  นางนติยา งิ้วไชยราช  บ้านอากาศ
281  นางวรารัตน์ กัลยา  บ้านอากาศ
282  นางสาวจุฬารัตน์ สารเนตร  บ้านอากาศ
283  นางสาวชนาทิป พ่อธานี  บ้านอากาศ
284  นางสาวอภิญญา ธิราวรรณ  บ้านอากาศ
285  นางเสาวลักษณ์ บุพศิริ  บ้านอากาศ
286  บุญโฮม แสงงาม  บ้านอากาศ
287  นางสาวทัศนพรรณ จิรารักษ์  บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
288  นายสุริยนต์ คุณารักษ์  บ้านเตาไหสร้างแก้ว
289  นางสาวภัชรินทร์ ชุมพร  บ้านแมดนาท่ม
290  นางรัตนา จิตรเจริญ  บ้านแร่
291  นางสารชา เพิ่มพูล  บ้านแร่
292  นายพูลวิพัฒน์ รักษาสระ  บ้านโนนทรายคำ
293  นางรัชนี กันบุรมย์  บ้านโนนทรายคำ
294  นางสาวจริยา พละสินธุ์  บ้านโนนทรายคำ
295  นางสาวธันยพร แก้วดี  บ้านโนนทรายคำ
296  นางสาวจุฬาพร จันทร์เขื่อง  บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
297  นางอรวรรณ คำดอกไม้  บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
298  นางสาวธนาภรณ์ บุตรโคษา  บ้านโพนวัฒนาวิทยา
299  นายศักดา ดัดผ่อง  บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
300  นายประสิทธิ์ หลวงปราบ  บ้านไร่บ้านไฮ่
301  นางสาวจุฑาทิพย์ คนเพียร  ผึ่งแดดวิทยาคาร
302  นางสาวจุฑาทิพย์ คนเพียร  ผึ่งแดดวิทยาคาร
303  นางภักดี อามาตรมนตรี  พรรณาวุฒาจารย์
304  นางสาวกรศิริ พิลารักษ์  พรรณาวุฒาจารย์
305  นางสาวจุฑามาศ สุมนนอก  พรรณาวุฒาจารย์
306  นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์  พรรณาวุฒาจารย์
307  นางสาวสุวัลณา ศิริเวช  พรรณาวุฒาจารย์
308  นายสิทธิชัย อุสาพรม  พรรณาวุฒาจารย์
309  ศิริลักษณ์ ทิพม่อม  พรรณาวุฒาจารย์
310  นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี  พรรณาวุฒาจารย์
311  นายสัญญา พลเสน  พระซองสามัคคีวิทยา
312  นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี  พระซองสามัคคีวิทยา
313  นางสาวพิชญภัค สมปัญญา  พะทายพิทยาคม
314  นายสยาม คำชนะ  พะทายพิทยาคม
315  นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน  พะทายพิทยาคม
316  นางสาววารุณี หงษ์ภู  พังโคน
317  นางจุฑารัตน์ คำเพชร  พังโคนวิทยาคม
318  นางมณีวรรณ สุวรรณโน  พังโคนวิทยาคม
319  นางยงจิตร สัพโส  พังโคนวิทยาคม
320  นางยุพาภรณ์ ศิริกุล  พังโคนวิทยาคม
321  นางเย็นฤดี ศรีสร้อย  พังโคนวิทยาคม
322  นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อน  พังโคนวิทยาคม
323  นางวรพรรณ ลุนจักร  พังโคนวิทยาคม
324  นางศรีสุวรรณ ศรีสร้อย  พังโคนวิทยาคม
325  นางสาวดวงพร คำภูแสน  พังโคนวิทยาคม
326  นางสาววันเพ็ญ เหลาพรม  พังโคนวิทยาคม
327  นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์  พังโคนวิทยาคม
328  นางสุพัตรา สุกัน  พังโคนวิทยาคม
329  นางสุพารัตน์ คำเพชร  พังโคนวิทยาคม
330  นายชัยรัตน์ หารเขมร  พังโคนวิทยาคม
331  นายภาณุทัต คำทะเนตร  พังโคนวิทยาคม
332  นายสหพล คึมยะราช  พังโคนวิทยาคม
333  นายสิร ศิริดำรงค์  พังโคนวิทยาคม
334  นางแก่นจันทร์ กางทอง  ภูดินแดงวิทยา
335  นายรังสรรค์ เนาวดี  ภูดินแดงวิทยา
336  นายเอกลักษณ์ เถาว์ชาลี  ภูดินแดงวิทยา
337  นายอำนวย อโนมา  มัธยมวานนิวาส
338  นางนฤมล แสนอุบล  มัธยมวานรนิวาส
339  นางมาณวิกา ทิพยศรี  มัธยมวานรนิวาส
340  นางสาวนิภาพร อวนป้อง  มัธยมวานรนิวาส
341  นายกิตติศักดิ์ ศรีมี  มัธยมวานรนิวาส
342  นายปราโมทย์ พันธ์ขาว  มัธยมวานรนิวาส
343  นายสมศักดิ์ ป้องทอง  มัธยมวานรนิวาส
344  นายสมศักดิ์ สุริยันต์  มัธยมวานรนิวาส
345  นายสิทธิพันธ์ ยุทธคราม  มัธยมวานรนิวาส
346  นางกนกพิชญ์ พรมทอง  มัธยมวาริชภูมิ
347  นางเนาวรัตน์ ประครองญาติ  มัธยมวาริชภูมิ
348  นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ๅ  มัธยมวาริชภูมิ
349  นางสาวจิตรา อาษาสร้อย  มัธยมวาริชภูมิ
350  นางสาวชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์  มัธยมวาริชภูมิ
351  นางสาวพิชยาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร  มัธยมวาริชภูมิ
352  นางสาวสุกฤตา บรเพ็ชร  มัธยมวาริชภูมิ
353  นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลิน  มัธยมวาริชภูมิ
354  นายยุทธพงษ์ สีลาขวา  มัธยมวาริชภูมิ
355  นายวีชัย อัคนิจ  มัธยมวาริชภูมิ
356  นายอัธยา วงศ์ตาขี่  มัธยมวาริชภูมิ
357  นางสรวงสุดา แก้วมะ  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
358  นางนงค์เยาว์ มุลคำเกต  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
359  นางพรทิพ พลไชน  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
360  นางรัตนาภรณ์ สิงหันต์  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
361  นางศศินันท์ ไชยพิมพ์  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
362  นายสมเกียรติ กัญญาเงิน  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
363  นายสมศักดิ์ อุ่นบุญเรือง  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
364  นางสุวพร พาวินิจ  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"
365  นางสาวกัลยกร อุปพงษ์  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทย่"
366  นายสังคม พรมลังกา  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวืทยา"
367  นายชาญณรงค์ ศรีวืไล  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา
368  นางขนิษฐา ศรีมงคล  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”
369  นางณัฐฌา พันธุ์สุวรรณ  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”
370  นางเยาวเรศ ใจอ่อน  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”
371  นายเจนเชิง สารจิต  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”
372  สิบเอกสว่าง มาตราช  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”
373  นางวารุณี บุรีมาต  มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”
374  นางพัชรี สุวรรณไตรย์  มุกดาลัย
375  ว่าที่ ร.ต.ไชยา อนุญาหงษ์  มุกดาลัย
376  นางกันตาวริษร์ วรวิรุฬห์ธนา  มุกดาลัย
377  นาย อภิรัฐ พรมลี  มุกดาหาร
378  นางสาวนุสรา ชินวงค์  ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
379  นายอุดมศักดิ์ กาเผือก  ราชประชานูเคราะห์ ๕๔ อำนาจเจริญ
380  นางสาวเล็ก โกษาแสง  ราษฎร์สามัคคี
381  นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์  ราษฎร์สามัคคี
382  นางสุธาทิพย์ วงษาเนาว์  ราษฎร์สามัคคี
383  นายสมคิด การุณ  ราษฎร์สามัคคี
384  นายสุวิทย์ ธำรงวงศ์วิทย์  ราษฎร์สามัคคี
385  นางดรุณี​ อินอุเทน  ราษฎร์​สามัคคี​
386  นางณปภัช นันทราช  ร่มเกล้า
387  นางบรรดล บุญพาเกิด  ร่มเกล้า
388  นางผ่องใสย์ บังบัวบาน  ร่มเกล้า
389  นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพง  ร่มเกล้า
390  นางสาวสมพร ถานพรม  ร่มเกล้า
391  นางสุภาวดี เฉลยสุข  ร่มเกล้า
392  นายพานุทัศ โคตรสงคราม  ร่มเกล้า
393  นายศุภชัย ตุตเวช  ร่มเกล้า
394  นางรัชดา วิลามาศ  ลือคำหาญวารินชำราบ
395  นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา  วังสามหมอวิทยาคาร
396  นายสรศักดิ์ คำวัง  วังสามหมอวิทยาคาร
397  นางพนิดา เสียงล้ำ  วัดหลวงปู่จามมหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์"
398  นางเรืองศรี สุวรรณไตรย์  วัดหลวงปู่จามมหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์"
399  นางอรวรรณ ไชยสุระ  วาริชวิทยา
400  นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณ  วาริชวิทยา
401  นางภัครดา เถายะบุตร  วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
402  นางสาว นฤมล พ่อพิลา  วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
403  นางสาวณัฐวรารินทร์ ไชยจักร์  วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
404  นางสาวภัทรปภา เหมะธุลิน  วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
405  นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุล  วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
406  นางสาวอรวรรณ โล่ห์คำ  วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
407  นายเกียรติศักดิ์ จันทร  ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
408  นางสาวจิราภา ยวนชื่น  ศรีวิไลวิทยา
409  นางสาวทิพวัลย์ ศรีบุลม  ศรีวิไลวิทยา
410  นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรี  ศรีวิไลวิทยา
411  นางสาวปิยะวรรณ รังคะราช  ศรีวิไลวิทยา
412  นางจีรนันท์ ฮังกาสี  ศิริราษฎร์วิทยาคาร
413  นางปทิตตา วงศ์ราษี  ศิริราษฎร์วิทยาคาร
414  นางสาวอมิตรา อุดม  ศิริราษฎร์วิทยาคาร
415  มยุลี ซ้ายสุพรรณ  ศิริราษฎร์วิทยาคาร
416  นางสาวจันจิรา ศิริแก้ว  ศึกษาประชาสามัคคี
417  นางวรรณคนา บุญเนาว์  สกนครพัฒนศึกษา
418  นางจีรนุช หันจางสิทธิ์  สกลทวาปี
419  นางชนากานต์ แสนสุข  สกลทวาปี
420  นางธนภรณ์ นนตะแสน  สกลทวาปี
421  นางพิกุลทอง กุลชาติ  สกลทวาปี
422  นางรุ่งนภา คนหาญ  สกลทวาปี
423  นางละมัยรัตน์ คำเพชร  สกลทวาปี
424  นางวงเดือน วงษ์รัตนะ  สกลทวาปี
425  นางวราภรณ์ บุษดี  สกลทวาปี
426  นางศศินภา ธรรมกุล  สกลทวาปี
427  นางสาวนภาพร เชียงไขแก้ว  สกลทวาปี
428  นางสาวมณีวรรณ ศรีนา  สกลทวาปี
429  นางสาวอัจฉรา ผาจันทร์ยอ  สกลทวาปี
430  นายเขมานันท์ รัตนานิคม  สกลทวาปี
431  นายธีรวัฒน์ โคตรหานาม  สกลทวาปี
432  นายนิระพล กงลีมา  สกลทวาปี
433  นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุ  สกลนคร
434  นางวิไลพร โยธานัก  สกลนคร (วันครู ๒๕๐๑)
435  นางสาวอารีรัตน์ กองแก้ว  สกลนคร (วันครู ๒๕๐๑)
436  นางดวงแข ลือชัย  สกลนคร (วันครู๒๕๐๑)
437  นางสาวเพ็ญพักตร์ โคตรสมบัติ  สกลนคร(วันครู๑๕๐๑)
438  นางขนิฐา สุวรรณะ  สกลนครพัฒนศึกษา
439  นางจินตนา สาระนันท์  สกลนครพัฒนศึกษา
440  นางจิราวรรณ วัฒนสุระ  สกลนครพัฒนศึกษา
441  นางชุติมา พวงสำลี  สกลนครพัฒนศึกษา
442  นางดวงจันทร์ รัตนพานิช  สกลนครพัฒนศึกษา
443  นางเพ็ญศิริ วงศ์นรา  สกลนครพัฒนศึกษา
444  นางลักขณา ศรีมามาศ  สกลนครพัฒนศึกษา
445  นางวารุณี เอกมาตร  สกลนครพัฒนศึกษา
446  นางสกลรัตน์ นามเหลา  สกลนครพัฒนศึกษา
447  นางสาวกมลรัตน์ เทพิน  สกลนครพัฒนศึกษา
448  นางสาวนันทิดา ติรโรจน์  สกลนครพัฒนศึกษา
449  นางสิริลักษณ์ แว่นเรืองรอง  สกลนครพัฒนศึกษา
450  นางสุมาลี ดวงจินดา  สกลนครพัฒนศึกษา
451  นางอมรรัตน์ นามสอน  สกลนครพัฒนศึกษา
452  นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร์  สกลนครพัฒนศึกษา
453  นายนิรุต หารเขมร  สกลนครพัฒนศึกษา
454  นายสัญชัย คำสงค์  สกลนครพัฒนศึกษา
455  นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง  สกลนครพัฒนศึกษา
456  นายนัฐพล นามวงค์เนาว์  สกลราชวิทยานุกุล
457  ดร.สกลรัตน์ พันธุสันต์  สกลราชวิทยานุกูล
458  นางคันที โสมชัย  สกลราชวิทยานุกูล
459  นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์  สกลราชวิทยานุกูล
460  นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์  สกลราชวิทยานุกูล
461  นางนันทิชา ธาตุระหัน  สกลราชวิทยานุกูล
462  นางนิภาพร วังคีรี  สกลราชวิทยานุกูล
463  นางบุญญาพร เรืองกรไกร  สกลราชวิทยานุกูล
464  นางประนอม ศรีสุภะ  สกลราชวิทยานุกูล
465  นางพูนสวัสดิ์ วะสาร  สกลราชวิทยานุกูล
466  นางภัทรามาส เพ็ญสุภา  สกลราชวิทยานุกูล
467  นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด  สกลราชวิทยานุกูล
468  นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง  สกลราชวิทยานุกูล
469  นางวรงค์นุช ก้อนตาล  สกลราชวิทยานุกูล
470  นางสาวกีรติ พลศักดิ์ขวา  สกลราชวิทยานุกูล
471  นางสาวขจีนุช ดาโอภา  สกลราชวิทยานุกูล
472  นางสาวพิกึลแก้ว ยะไชยศรี  สกลราชวิทยานุกูล
473  นางอรพิน พานพินิจ  สกลราชวิทยานุกูล
474  นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล  สกลราชวิทยานุกูล
475  นายกรีฑา ภูผาดแร่  สกลราชวิทยานุกูล
476  นายจักรพันธ์ สมพงษ์  สกลราชวิทยานุกูล
477  นายจักรพันธ์ สาระวรรณ  สกลราชวิทยานุกูล
478  นายจิโรจน์ อณาชัย  สกลราชวิทยานุกูล
479  นายณัฏฐ์ปพน จันทพรหม  สกลราชวิทยานุกูล
480  นายธนัญชัย ทาบุดดี  สกลราชวิทยานุกูล
481  นายประสาท พ่อคำจันทร์  สกลราชวิทยานุกูล
482  นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์  สกลราชวิทยานุกูล
483  นายพัฒนา เครือคำ  สกลราชวิทยานุกูล
484  นายรัฐศาสตร์ สวัสดิ์มูล  สกลราชวิทยานุกูล
485  นายวัฒนา สุวรรณคุณ  สกลราชวิทยานุกูล
486  นายวิทวัฒน์ วงศ์บาตร  สกลราชวิทยานุกูล
487  นายวีระพล สุวรรณชัยรบ  สกลราชวิทยานุกูล
488  นายวุฒิชัย นาคแสง  สกลราชวิทยานุกูล
489  นายสถาพร เดชโฮม  สกลราชวิทยานุกูล
490  นายสุพจน์ ผิวหอม  สกลราชวิทยานุกูล
491  นายเมฆา ดีสงคราม  สกลราชวิทยานุกูล
492  นางปาริชาติ โกษาแสง  สนธิราษฎร์วิทยา
493  นางสาว สุภาณี วรรณธุ  สนธิราษฎร์วิทยา
494  นายวรันธร ธรรมาธิกร  สว่างเเดนดิน
495  นายอาทิตย์ สารวงษ์  สว่างเเดนดิน
496  นางกีรติกร จันทร์วิเศษ  สว่างแดนดิน
497  นางฐปนี แก้วมะ  สว่างแดนดิน
498  นางณัฐสุดา บุลานนท์  สว่างแดนดิน
499  นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา  สว่างแดนดิน
500  นางวิไลวรรณ รักษาแสง  สว่างแดนดิน
501  นางสาวจิตติรัตน์ กลยนีย์  สว่างแดนดิน
502  นางสาวทิพวรรณ นาเชียงใต้  สว่างแดนดิน
503  นางสาวธัญญพร ผิวเงิน  สว่างแดนดิน
504  นางสาวพจณี กุลชาติ  สว่างแดนดิน
505  นางสาวพักตร์วิภา กุลชาติ  สว่างแดนดิน
506  นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น  สว่างแดนดิน
507  นางสาวสุกัญญา กรพันธุ์  สว่างแดนดิน
508  นานสุรศักดิ์ แสงจันทร์  สว่างแดนดิน
509  นายชานนท์ นาคีย์  สว่างแดนดิน
510  นายทินกร ชาแสน  สว่างแดนดิน
511  นายนพรัตน์ อำพล  สว่างแดนดิน
512  นายพงษ์ศักดิ์ ลำพอง  สว่างแดนดิน
513  นายสุชาติ วิเศษโวหาร  สว่างแดนดิน
514  นายเอกชัย นิลเพชร  สว่างแดนดิน
515  วิวัฒน์ พานิชย์  สว่างแดนดิน
516  นางจันทนาทิพส์ เวฬุวนารักษ์  สหราษฎร์รังสฤษดิ์
517  นางวิลัยลักษณ์ จันทะขิน  สหราษฎร์รังสฤษดิ์
518  นางสาวชัยณรี แสนเลิง  สหราษฎร์รังสฤษดิ์
519  นางสาวสกลรัตน์ พันธุ์เวียง  สหราษฎร์รังสฤษดิ์
520  นางสาวสาวิตรี อุทำกา  สหราษฎร์รังสฤษดิ์
521  นางอุไร อุทัยแสน  สหราษฎร์รังสฤษดิ์
522  ฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์  สหราษฎร์รังสฤษดิ์
523  นายสุเมฆ สุทธิบริบาล  สังคมวิทยา
524  นางเนตรนพิศ คตจำปา  หนองศาลาราษฎร์บำรุง
525  นางเจษศรินทร์ เสียงล้ำ  หนองสูงสามัคคีวิทยา
526  นางเปรมฤดี บุญศรี  หนองสูงสามัคคีวิทยา
527  นางสาวณัฏฐพร ชนะมาร  หนองหลวงวิทยานุกูล
528  นายพิชิต สายกัน  หนองหลวงวิทยานุกูล
529  นายเบญจพล หอมละออ  หนองหลวงศึกษา
530  นายกฤตภัค โคตรหานาม  หนองหานวิทยา
531  นางสาวอมรรัตน์ ลาภสาร  อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
532  นางสาวอินทิราณี สมสาย  อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
533  นางทัศยา จุลนีย์  อนุบาลพรรณานิคม
534  นางสุนิตย์ เหมะธุลิน  อนุบาลพรรณานิคม
535  นางสุภัคชญา บุญมาก  อนุบาลพรรณานิคม
536  นางเทวี เครือบุดดี  อนุบาลภูพาน
537  นางสาวสิริภัทร จิตรเอื้อ  อนุบาลภูพาน
538  นายพรสวรรค์ ปัญญาฑิตกุล  อนุบาลภูพาน
539  นายพรสวรรค์ ปัญญาบัณทิตกุล  อนุบาลภูพาน
540  นางจงพิศ กุลไทย  อนุบาลสกลนคร
541  นางจิระพร ราชสิงโห  อนุบาลสกลนคร
542  นางช่อผกา สุวรรณศรี  อนุบาลสกลนคร
543  นางนฤทัย พรหมจันทา  อนุบาลสกลนคร
544  นางนิตยา นวลมณี  อนุบาลสกลนคร
545  นางปราณีนิตย์ ศรีพานิชย์  อนุบาลสกลนคร
546  นางปิยะดา แก้วเวียงเดช  อนุบาลสกลนคร
547  นางปุณณภา สุริยะภา  อนุบาลสกลนคร
548  นางพรทิพย์ วงศ์ประชา  อนุบาลสกลนคร
549  นางพิราวรรณ์ ชัยงาม  อนุบาลสกลนคร
550  นางเรวดี บุตรดีวีระวงศ์  อนุบาลสกลนคร
551  นางวรรณวิมล พลศักดิ์  อนุบาลสกลนคร
552  นางวิชชุดา บุญยืน  อนุบาลสกลนคร
553  นางวิรัชฎา เพ็งธรรม  อนุบาลสกลนคร
554  นางศรีวรรณ ศรีบานแจ่ม  อนุบาลสกลนคร
555  นางศศิรัศมิ์ ทรายสุวรรณ  อนุบาลสกลนคร
556  นางสมรัก พับตา  อนุบาลสกลนคร
557  นางสาวขวัญฤดี บุญรักษา  อนุบาลสกลนคร
558  นางสาวนงค์นุช ชมชายผล  อนุบาลสกลนคร
559  นางสาวปัณฑิกา อักษรศักดิ์  อนุบาลสกลนคร
560  นางสาวแพรวนภา โสภา  อนุบาลสกลนคร
561  นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์  อนุบาลสกลนคร
562  นางสุวรรณศรี จีรวิทย์  อนุบาลสกลนคร
563  นางอภิรดี บุญแสง  อนุบาลสกลนคร
564  นายคณาวุฒิ พาโคกทม  อนุบาลสกลนคร
565  นายสุรพล สุทธิมา  อนุบาลสกลนคร
566  อมรรัตน์ ธุรารัตน์  อนุบาลสกลนคร
567  นางพัชรินทร์ แสนวิเศษ  อนุบาลสกลนคร
568  นางมยุรี หนูอินทร์  อนุบาลสกลนคร
569  นางประพิศ ทรงวิชา  อนุบาลสกลนคร
570  นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุ  อนุบาลสกลนคร
571  นางเพ็ญศรี วงค์เตชะ  อนุบาลสกลนคร
572  นางสาวเดือนเพ็ญ สอนสมนึก  อนุบาลสว่างแดนดิน
573  นางกานดา ธีรสิรินานนท์  อนุบาลสว่างแดนดิน
574  นางจุไรวรรณ พัฒน์มะณี  อนุบาลสว่างแดนดิน
575  นางจุฬาภรณ์ ภูรับพา  อนุบาลเจริญศิลป์
576  นางสาววารุณี ทุมมารักษ์  อนุบาลเจริญศิลป์
577  นางสาวสุภารัตน์ เกษสะอาด  อนุบาลเจริญศิลป์
578  นางณัฐพงษ์ แก้วศรีสม  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
579  นางปัทมาพร สารหงษ์  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
580  นางรัตนพร ทองสวัสดิ์  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
581  นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเชษฐา  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
582  นางพัชรินทร์ จุลบาท  อนุบาล​สกลนคร​
583  นางชลธิชา ถาวรชน  อากาศอำนวยศึกษา
584  นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณ  อากาศอำนวยศึกษา
585  นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์  อากาศอำนวยศึกษา
586  นางพรพิศ แสนมนตรี  อากาศอำนวยศึกษา
587  นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว  อากาศอำนวยศึกษา
588  นางมัลลิกา วงศ์ประชา  อากาศอำนวยศึกษา
589  นางรัญจวน กุลอัก  อากาศอำนวยศึกษา
590  นางวนัชพร วงศ์ประชา  อากาศอำนวยศึกษา
591  นางศศิธร ใครบุตร  อากาศอำนวยศึกษา
592  นางสาวดารารายณ์ อุดารักษ์  อากาศอำนวยศึกษา
593  นางสาวนกอร ศรีวิลัย  อากาศอำนวยศึกษา
594  นางสาวปทุมวรรณ ทองลา  อากาศอำนวยศึกษา
595  นางสาวพีรพัฒน์ วิเศษ  อากาศอำนวยศึกษา
596  นางสาววรารัตน์ งันลาโสม  อากาศอำนวยศึกษา
597  นายอดิศร ศรีดาพล  อากาศอำนวยศึกษา
598  รัตนา คำโสม  อากาศอำนวยศึกษา
599  นางกัลยา ป้องทอง  อากาศอำนวยศึกษา
600  นายยอดธง ริยะบุตร  อากาศอำนวยศึกษา
601  นางสาวมาลินี เเซ่บั๊ก  อุ่มเหม้าประชาสรรค์
602  นางสาวอาภัสสร พิลารักษ์  อุ่มเหม้าวิทยายาคาร
603  นางสาวอัญชลี ธุรีสังข์  ฮางโฮงประชาอุทิศ
604  นางบังอรอินทร์ รังกลิ่น  เขาวงพิทยาคาร
605  นางพิมพา วงษ์สว่าง  เขาวงพิทยาคาร
606  นางมาลาศรี วิเศษดี  เขาวงพิทยาคาร
607  นางสาวเบญจมาศ ไชยช่วย  เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
608  นางสาววิชุดา เชื้อตาอ่อน  เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
609  นายปรเมศวร์ มุทาพร  เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
610  นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ  เจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”
611  นางวิรัฏฐยา พาเพียเพ็ง  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
612  นางคุณัญญา พาชอบ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
613  นางยุวรรณ สาขา  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร
614  นางศศิประภา บุญชิดชม  เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
615  นางศิริรัตน์ ชาวระ  เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
616  นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า  เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
617  นางสาวพรสุข พลสงคราม  เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
618  นายศรีทัศน์ วิรัสวา  เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
619  นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ  เชิงชุมราษฎร์นุกุล
620  จีระนุช ถาอาดนา  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
621  นภาพร กุลอ่อน  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
622  นางกนกวรรณ พุดน้อย  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
623  นางกัญญารัตน์ แสนสุพรรณ  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
624  นางฉวีวรรณ สื่อกลาง  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
625  นางชฎาพร พิลาจันทร์  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
626  นางทิพวรรณ์ จันทร์สุวรรณ  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
627  นางนงค์รักษ์ น้อยอินทร์ศรี  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
628  นางนงคราญ พรหมสาขา ณ สกลนค  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
629  นางนุชสาคร ปาระคะ  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
630  นางผกามาศ มาตย์เทพ  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
631  นางพรรณทิพา โสภาสพ  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
632  นางภาวิณี ขัดสี  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
633  นางระพีพรรณ ทองพันธ์  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
634  นางรัชดาพร วรรณจันทร์  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
635  นางละอองดาว อรุณรัตน์  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
636  นางอุมาพร การุญ  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
637  นายคมกริช ขุมทอง  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
638  นายฉลาด โสภาสพ  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
639  นายภานุพงศ์ วรรณสิริ  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
640  นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์  เชิงชุมราษฎร์นุกูล
641  นางสุพัตรา สุริยะศรี  เชิงชุมราษฏร์นุกูล
642  นางจุฬารัตน์ วงค์คำจันทร์  เซกา
643  นางเฉลิมศรี กายสิทธิ์  เซกา
644  นางสาวธารารัตน์ สารีโพธิ์  เซกา
645  นางสาวนงลักษณ์ วังวิสัย  เซกา
646  นางสาววรรณภา ผลจันทร์  เซกา
647  นางอารดา น้อยวัน  เซกา
648  นายกมลรักษ์ ใบธรรม  เซกา
649  นางสกุลนี แสนโสดา  เดื่อศรีไพรวัลย์
650  นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยทองพันธ์  เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
651  นางอรอนงค์ รักษ์พงศ์  เต่างอยพัฒนศึกษา
652  นายชาญชัย ยาทองไชย  เต่างอยพัฒนศึกษา
653  นางสาวจุฑาทิพย์ พ่อเสือ  เต่างอยพัฒนศึกษา
654  นางอัมรินทร์ อินธิเเสน  เทศบาล ๑ "เชิงชุมประขานุกูล"
655  นางดวงกมล วงค์ละคร  เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล"
656  นางพีรดา ศรีพั้ว  เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล"
657  นางสมจิตร คัสซินส์  เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล"
658  นางสาวอัจฉรา ประมาพันธ์  เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล"
659  นางสาวเอื้อมเงิน นวลมณี  เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล"
660  นางอัมรินทร์ อินธิเเสน  เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล"
661  นายพลทวรัชต์ วิชญธีรากุล  เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล"
662  นายรัตนพงษ์ นิลทะราช  เทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล"
663  นายพลทวีรัชต์ วิชญธีรากุล  เทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล
664  นายกฤตพล ตรีนารถ  เทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล
665  นางกชมล ประชานัน  เทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”
666  นางปณิธาร บุญใบ  เทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”
667  นายเจริญศักดิ์ วงศ์จามจุรี  เทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”
668  นางบุญสิตา มาจรัญ  เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"
669  นางวนิดา ศรีวิภักดิ์  เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"
670  นางวรรณี ตันวานิชกุล  เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"
671  นางสาววราภรณ์ นิลทะราช  เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"
672  นางสาวส่องศรี สุขสร้อย  เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"
673  นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ฤทธิ์ฤๅชัย  เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"
674  นายพิทักษ์ อินจันทร์  เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"
675  นายอุกฤษฏ์ คำปัง  เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา"
676  นางสาวขัติญาณี ขัติยวงศ์  เทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิยา"
677  นายพิทักษ์ อินจันทร์  เทศบาล ๒ เชิงชุมอนุชนวิทยา
678  นางสาวกาญจนา ศรีหาราช  เทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา”
679  สุดใจ วงศ์ศิริ  เทศบาล ๓
680  นางสาวอรอุมา ไชยวังราช  เทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
681  นายสันทัด บุตะลา  เทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
682  นายอภิวัฒน์ สิทธิพิสัย  เทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
683  นางชนิดาพร ขันธ์พัฒน์  เทศบาล ๔ “รัฐประชานุเคราะห์”
684  นางสาววิชชุตา ดาคำ  เทศบาล ๔ “รัฐประชานุเคราะห์”
685  ดร.ศิวนาถ ไชยมาศ  เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
686  นางสาวระพีพรรณ พิมพิสาร  เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
687  นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้า  เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
688  นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส  เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
689  นางสาวสุพัตรา โคตรสมบัติ  เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
690  นางอุดมลักษณ์ คำภูมี  เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
691  นางกุสุมา ลามคำ  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
692  นางวราภา สามาอาพัฒน์  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
693  นางวิภาพร แก่นจันทร์  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
694  นางสาวจันทร์จิรา จันทะหงษ์  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
695  นางสุมาลี มะโนขันธุ์  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
696  สุมิตรา อุปพงษ์  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
697  นางน​งค์​นุช​ บุตร​ดา​วงษ์  เมือง​สกลนคร(ธาตุนารายณ์​เ​จงเวง)​
698  นายมโหฬาร ทะยานยุทธ  เรณูนครวิทยานุกูล
699  นายวิศวะ นันชะนะ  เรณูนครวิทยานุกูล
700  นางวัชราภรณ์ กฤษ์ฉวี  แมดนาท่ม
701  นางสาวพิชชานันท์ เชื้อกุณะ  แมดนาท่ม
702  นางนงลักษณ์ แพงพา  แวงพิทยาคม
703  นางสาวนวลฉวี หมั่นดี  แวงพิทยาคม
704  นางสิริพร ไพคำนาม  แวงพิทยาคม
705  นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ  แวงพิทยาคม
706  นางสาวปัทมา นาโควงศ์  โคกเลาะวิทยาคาร
707  นางวาสนา หากันได้  โซ่พิสัยพิทยาคม
708  นางรสรินทร์ นุ่มก่วน  โพธิแสนวิทยา
709  นางกรนรินทร์ อ่อนสุระทุม  โพนงามศึกษา
710  นางเกศรินทร์ สีดาเดช  โพนงามศึกษา
711  นางสาวนิตยา คิดโสดา  โพนงามศึกษา
712  นายนีรภัย คิดโสดา  โพนงามศึกษา
713  นายสมานมิตร คิดโสดา  โพนงามศึกษา
714  นางสาวธนารีย์ บุตรโคษา  โพนพิทยาคม
715  นางสาวสะคราญนิตย์ นามละคร  โพนพิทยาคม
716  นางลำไพ โชคศรี  โพนพิทยาคม
717  นางทิพย์วรรณ สมยา  โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
718  นางสาวกชพร เส  โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
719  นายสม เชื้อโพนจาน  โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
720  นายสุชาติ วรรณศิริ  โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
721  นายพลวัฒน์ กุลยะ  โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา
722  นายไพโรจน์ นาโควงค์  ไชยบุรีวิทยาคม
723  นางรจนา​ ขันทะชา  ​บ้าน​ข่า​พิทยาคม​