ความต้องการนักศึกษาฝึกสอน เทอม 2/2018

โรงเรียน สาขาวิชาที่รับฝึกสอน
ปฐม
วัย
อัง
กฤษ
สังคม
ศึกษา
คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
ภาษา
ไทย
พล
ศึกษา
การ
ศึกษา
พิเศษ
นวัต
กรรม
คอมฯ
ฟิสิกส์ เคมี เกษตร
ศาสตร์
อุตสา
หกรรม
คห
กรรม
ที่พัก อาหาร รวม
 1.  บ้านโนนอุดม (โรงเรียน MOU )     2 2
 2.  บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"     1 1 2
 3.  บ้านนาหว้า     1 2 2 1 6
 4.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา     1 1
 5.  ชุมชนนางัว     1 1
 6.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)     1 1
 7.  ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)     2 2
 8.  ธาตุพนม     3 2 1 6
 9.  นาแกสามัคคีวิทยา     2 4 2 1 1 10
 10.  นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)     1 1 2 3 2 2 11
 11.  ราษฎร์สามัคคี     2 2
 12.  เรณูนครวิทยานุกูล     2 1 2 5
 13.  อนุบาลนครพนม     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70
 14.  อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ     2 2
 15.  อุเทนวิทยาคาร     2 2
 16.  อุเทนพัฒนา     2 2
 17.  อุ่มเหม้าประชาสรรค์     3 3
 18.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่     2 2
 19.  นาแกพิทยาคม     2 2
 20.  บ้านหนองบัว     2 2
 21.  โรงเรียนบ้านโคกสูง     2 2
 22.  เรณูวิทยาคาร     2 1 3
 23.  อนุบาลพรเจริญ     2 2
 24.  โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร     4 2 6
 25.  บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501     1 1
 26.  นวมินทราชูทิศอีสาน     1 1
 27.  บ้านกกตูม     2 2
 28.  กุดบากพัฒนาศึกษา     2 2 3 2 9
 29.  กุดเรือคำพิทยาคาร     2 1 3
 30.  กุสุมาลย์วิทยาคม     2 2 3 1 1 1 10
 31.  คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์     1 1 2
 32.  คำเพิ่มพิทยา     1 1
 33.  บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา     3 3
 34.  บ้านโนนทรายคำ     2 2
 35.  บ้านโนนอุดม     2 2
 36.  บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง     2 2
 37.  บ้านบะนกทา     1 1
 38.  บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี     2 2 4
 39.  เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)     1 1
 40.  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช     2 3 3 2 2 12
 41.  ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์     2 2 2 2 1 9
 42.  บ้านประชาสุขสันติ์     4 4
 43.  ชุมชนบ้านหนองปลิง     2 2
 44.  เชิงชุมราษฎร์นุกูล     3 4 3 3 2 1 16
 45.  บ้านป่าหว้าน     2 2
 46.  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)     3 3 2 2 10
 47.  บ้านพานสหราษฎร์บำรุง     2 1 3
 48.  ดงมะไฟวิทยา     3 2 2 2 1 2 12
 49.  เต่างอยพัฒนศึกษา     5 2 1 3 3 14
 50.  ท่าแร่วิทยา     1 2 2 5
 51.  เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล"     2 2 3 7
 52.  เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"     2 2 2 2 8
 53.  บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา     2 2 4
 54.  เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"     2 2
 55.  บ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5     2 2
 56.  บ้านสูงเนินสามัคคี     3 3
 57.  บ้านหนองบัว     0
 58.  เทศบาลคำตากล้า     3 3
 59.  บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร     2 2 4
 60.  ธาตุนารายณ์วิทยา     5 4 2 3 4 6 3 2 2 31
 61.  บ้านหนองบัวสิม     1 2 3 6
 62.  บ้านห้วยหีบวิทยาธาร     2 2
 63.  บ้านอากาศ     3 2 4 2 2 13
 64.  นาแก้วพิทยาคม     2 2
 65.  บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ     2 2 4
 66.  บ้านไฮ่ปลาโหล     2 2
 67.  นาจานกล้วยน้อย     2 2 4
 68.  พรรณาวุฒาจารย์     3 1 4
 69.  นายอวัฒนา     2 2 4
 70.  พังโคนวิทยาคม     2 1 3 3 2 3 1 2 17
 71.  บะฮีวิทยาคม     2 2
 72.  บ้านกกปลาซิวนาโด่     2 1 3
 73.  บ้านกกส้มโฮง     2 2 2 2 1 9
 74.  โพธิแสนวิทยา     1 2 1 1 3 8
 75.  โพนงามศึกษา     2 3 2 2 9
 76.  บ้านกุดสะกอย     2 2
 77.  บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร     2 2
 78.  โพนพิทยาคม     2 1 3
 79.  บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)     0
 80.  ภูดินแดงวิทยา     3 2 1 1 7
 81.  บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่     3 2 2 4 11
 82.  บ้านชัยชนะ     2 2
 83.  มัธยมวานรนิวาส     3 4 1 3 3 14
 84.  บ้านดงขุมข้าว     2 2
 85.  มัธยมวาริชภูมิ     2 2 2 2 8
 86.  บ้านถ่อน      2 1 3
 87.  บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์     2 2
 88.  มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"     3 2 5 2 1 13
 89.  บ้านน้อยจอมศรี     2 1 2 2 7
 90.  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)     1 2 1 2 2 8
 91.  สกลทวาปี     1 3 2 3 2 1 12
 92.  สกลนครพัฒนศึกษา     3 2 4 3 3 1 16
 93.  สกลนคร(วันครู2501)     2 2
 94.  สกลราชวิทยานุกูล     2 2 3 3 4 4 3 3 24
 95.  สว่างแดนดิน     3 2 5
 96.  ร่มเกล้า     1 3 3 4 2 2 2 3 20
 97.  ห้วยทรายวิทยา     2 2
 98.  บ้านห้วยหินลาด     1 1
 99.  ราชประชานุเคราะห์ 53     1 3 2 2 1 9
 100.  อนุบาลกุสุมาลย์     3 3 6
 101.  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ     2 2
 102.  อนุบาลเต่างอย     2 2 1 3 8
 103.  แวงพิทยาคม     2 1 3
 104.  ศิริราษฎร์วิทยาคาร     2 2
 105.  อนุบาลพรรณานิคม     3 2 2 7
 106.  อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)     3 3
 107.  อนุบาลสกลนคร     2 2 3 2 2 3 14
 108.  บ้านถ้ำเต่า     2 2
 109.  บ้านบะหว้า     1 1 1 2 1 1 1 1 9
 110.  บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์     2 2
 111.  บ้านนาคำวิทยาคาร     1 1
 112.  ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)     2 2
 113.  ธาตุนาเวงวิทยา     2 2
 114.  ชุมชนบ้านสร้างค้อ     2 2
 115.  โคกเลาะวิทยาคาร     2 2
 116.  บ้านถ่อน     2 1 3
 117.  บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)     2 2
 118.  บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)     1 1 1 1 1 5
 119.  บ้านดอนเชียงคูณ     1 1 1 1 4
 120.  ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์     1 1
 121.  โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี     2 2
รวมทั้งหมด 64 62 66 58 75 62 63 60 64 5 5 51 57     692