ความต้องการนักศึกษาฝึกสอน เทอม 1/2019

โรงเรียน สาขาวิชาที่รับฝึกสอน
ปฐม
วัย
อัง
กฤษ
สังคม
ศึกษา
คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
ภาษา
ไทย
พล
ศึกษา
การ
ศึกษา
พิเศษ
นวัต
กรรม
คอมฯ
ฟิสิกส์ เคมี เกษตร
ศาสตร์
อุตสา
หกรรม
คห
กรรม
ที่พัก อาหาร รวม
 1.  บ้านท่าเชียงเครือ     1 1 1 1 1 1 1 7
 2.  บ้านโนนอุดม (โรงเรียน MOU )     2 2 2 2 2 2 12
 3.  บ้านโพนก่อ (โรงเรียน MOU )     1 1 1 1 4
 4.  บ้านนาคูพัฒนา      2 2 2 2 1 1 1 1 12
 5.  บ้านนาดอกไม้     1 1
 6.  ธาตุพนม     2 1 2 5
 7.  นาแกพิทยาคม     2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21
 8.  อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ     3 4 3 8 4 1 1 24
 9.  ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)     2 2 2 2 2 2 2 1 15
 10.  พระกลางวิทยาคาร     1 1 1 1 1 1 1 1 8
 11.  สุนทรวิจิตร     4 1 5
 12.  โพนทองวิทยาคาร     1 2 2 1 1 1 1 1 10
 13.  เรณูนครวิทยานุกูล     2 2 2 2 2 2 1 1 1 15
 14.  ราษฎร์สามัคคี     1 2 2 3 2 1 1 2 14
 15.  นาแกสามัคคีวิทยา     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
 16.  บ้านต้อง(ศรีบัวบ้านวิทยาคาร)     2 1 3
 17.  บ้านนาหว้า     3 2 2 2 9
 18.  นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)     2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16
 19.  นางัวราษฎร์รังสรรค์     3 3
 20.  บ้านนากุงยางคำ     2 2
 21.  บ้านนาน้อย     2 2
 22.  กุตาไก้วิทยาคม     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
 23.  บ้านเสาเล้า     2 2 2 2 1 2 1 1 13
 24.  บ้านดอนเสียด     1 2 2 2 1 2 2 12
 25.  ศรีวิไลวิทยา     2 2
 26.  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐุ์อำนวยศิลป์     7 2 2 2 2 1 16
 27.  ประสานมิตรวิทยา     2 2
 28.  อนุบาลพรเจริญ     2 2
 29.  บ้านนาทาม     1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
 30.  หนองสูงสามัคคีวิทยา     1 1 2 1 1 1 1 1 1 10
 31.  บ้านกกตูม     1 1
 32.  บ้านชะโนด 2     1 1
 33.  โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร     2 2
 34.  บ้านหนองเดิ่นดอนขาว     1 1 2
 35.  อนุบาลเจริญศิลป์     2 1 1 1 2 1 8
 36.  บ้านหนองแข้โนนมาลา     1 1 1 1 1 1 6
 37.  บ้านพานสหราษฎร์บำรุง     2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 14
 38.  บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง     1 3 1 1 1 7
 39.  นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา     1 1 1 1 1 1 1 7
 40.  บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)     2 2 2 2 2 2 12
 41.  บ้านบัว (สระพังวิทยา)     1 1 1 1 1 1 6
 42.  ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 43.  บ้านดงบัง     1 1 1 3
 44.  บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)     2 1 1 1 1 1 7
 45.  บ้านดงคำโพธิ์     1 1 1 3
 46.  ชุมชนบ้านโพนงาม     1 1 1 1 1 1 1 1 8
 47.  บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี     2 2
 48.  บ้านตาดภูวง     2 2
 49.  บ้านบะหว้า     1 1 1 2 2 1 1 1 10
 50.  สกลนคร(วันครู2501)     3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
 51.  มัธยมวานรนิวาส     1 3 4
 52.  บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ     2 2 2 2 2 2 2 1 2 17
 53.  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช     3 4 5 4 3 3 3 3 2 2 32
 54.  เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"     2 1 3
 55.  บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)     2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 56.  บ้านคำแหว     1 1 1 1 1 1 2 1 9
 57.  เทศบาล 2      4 3 1 1 2 1 1 4 2 1 20
 58.  บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์     2 2 2 2 2 2 2 2 16
 59.  ท่าแร่วิทยา     4 4 3 3 6 2 2 2 26
 60.  ร่มเกล้า     1 2 3 2 2 2 12
 61.  อนุบาลโพนนาแก้ว     1 1 1 1 1 1 6
 62.  บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา     2 2 2 2 2 2 2 2 16
 63.  โพนพิทยาคม     2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 23
 64.  ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์     2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23
 65.  บ้านโพนวัฒนาวิทยา     1 1 1 1 1 5
 66.  บ้านหนองบัวสิม     2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23
 67.  คำเพิ่มพิทยา     1 1 2 4
 68.  ชุมชนบ้านสร้างค้อ     2 1 1 1 2 1 2 1 11
 69.  บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
 70.  บ้านฮ่องสิมประชาสรร     2 2 1 1 2 2 10
 71.  บ้านกกส้มโฮง     2 2 2 2 1 1 10
 72.  สกลราชวิทยานุกูล     1 3 1 4 5 2 1 2 19
 73.  เชิงชุมราษฎร์นุกูล     6 2 4 2 2 3 3 2 2 2 28
 74.  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)     6 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 29
 75.  ธาตุนาเวงวิทยา     2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
 76.  ท่าศาลาราษฎร์วิทยา     1 1 1 1 1 1 6
 77.  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)     6 2 2 2 3 2 2 2 2 2 25
 78.  บ้านโนนทรายคำ     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
 79.  บ้านกกปลาซิวนาโด่     2 3 2 2 2 2 2 15
 80.  บ้านสูงเนินสามัคคี     2 2 1 2 2 2 2 13
 81.  บ้านวังปลาเซือม     1 1 1 1 1 1 6
 82.  กุดเรือคำพิทยาคาร     1 1 2 2 2 1 1 1 1 12
 83.  กุดบากพัฒนาศึกษา     2 2 2 2 2 2 2 14
 84.  เทศบาลคำตากล้า     1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
 85.  หนองผือเทพนิมิต     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
 86.  ธรรมบวรวิทยา     2 2
 87.  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ     4 2 1 1 1 2 11
 88.  บ้านป่าผาง     1 1 1 1 1 1 1 7
 89.  สกลนครพัฒนศึกษา     3 4 4 3 4 2 3 1 1 25
 90.  เทศบาล 1      2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 18
 91.  โพนงามศึกษา     2 3 3 3 1 2 1 1 16
 92.  อนุบาลกุสุมาลย์     6 4 2 4 2 4 1 2 2 2 29
 93.  ธาตุนารายณ์วิทยา     5 4 4 4 4 6 4 2 2 2 37
 94.  บ้านหนองไฮ     1 1 1 3
 95.  บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)     3 2 2 2 2 2 2 15
 96.  บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
 97.  ห้วยปลาใยผดุงวิทยา     1 1 1 1 1 1 6
 98.  อนุบาลพรรณานิคม     3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 26
 99.  บ้านโนนสวรรค์     2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 13
 100.  บ้านอากาศ     2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18
 101.  สว่างแดนดิน     3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 22
 102.  บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร     2 1 1 2 2 2 2 2 14
 103.  บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง     1 1 1 1 1 1 6
 104.  บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง     1 1 1 1 1 5
 105.  บ้านกลางนาเดื่อ     1 2 1 1 5
 106.  บ้านท่างาม     1 1 1 4 2 1 10
 107.  อนุบาลเต่างอย     2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 20
 108.  บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย     1 1 1 1 1 1 6
 109.  บ้านดงขุมข้าว     2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18
 110.  บ้านน้อยจอมศรี     2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 13
 111.  บ้านนาคำวิทยาคาร     2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 16
 112.  พรรณาวุฒาจารย์     4 1 2 5 1 1 1 15
 113.  อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)     2 2 2 1 3 1 2 13
 114.  พังโคนวิทยาคม     2 2 2 2 3 3 1 2 1 18
 115.  มัธยมศึกษาเทศบาล 3      2 3 6 3 3 3 3 1 2 2 28
 116.  นาแก้วพิทยาคม     1 1 1 1 2 1 7
 117.  บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง     2 2
 118.  นายอวัฒนา     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
 119.  บ้านโพนบกผดุงศาสตร์     1 1 1 1 1 5
 120.  บ้านโคกแก้ว     1 1
 121.  ทุ่งมนพิทยาคาร     2 2 2 2 8
 122.  กุสุมาลย์วิทยาคม     3 3 3 3 3 3 2 1 21
 123.  ภูดินแดงวิทยา     2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 21
 124.  มัธยมวาริชภูมิ     2 2 2 2 2 2 2 14
 125.  บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่     3 4 2 9
 126.  สกลทวาปี     1 3 1 5
 127.  เต่างอยพัฒนศึกษา     2 2 2 2 1 9
 128.  บ้านกุดสะกอย     3 3
 129.  คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์     3 3
 130.  บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ     2 2
 131.  นาอ้อยคำสะอาด     2 2
 132.  บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์     2 2
 133.  บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา     2 2
 134.  บ้านถ่อน     3 3
 135.  ราชประชานุเคราะห์ 53     2 2 4
 136.  บ้านบะทองนาหัวช้าง     2 2
 137.  ศรีบุญเรืองวิทยาคาร     2 2
 138.  บ้านตาลเลียน     2 2
 139.  ดงมะไฟวิทยา     3 2 2 2 9
 140.  บ้านห้วยหีบวิทยาธาร     3 3
 141.  อนุบาลสกลนคร     4 6 6 6 6 6 2 3 2 41
 142.  บ้านท่าม่วง     2 2
 143.  บ้านค้อใหญ่     1 1 1 3
 144.  หนองหลวงศึกษา     2 2 2 2 2 2 2 2 16
 145.  บ้านม่วงพิทยาคม     2 2
 146.  โคกเลาะวิทยาคาร     2 2
 147.  บ้านประชาสุขสันติ์     2 2
 148.  บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร     2 2
 149.  บ้านป่าหว้าน     2 2
 150.  บะฮีวิทยาคม     2 2
 151.  บ้านไฮ่ปลาโหล     2 2
 152.  วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาราชภัฏสกลนคร     3 3
 153.  บ้านนาโพธิ์     1 1 1 1 4
 154.  โพธิแสนวิทยา     2 1 3
 155.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย     1 1
 156.  บ้านดงหลวง     1 1 1 1 1 5
 157.  หนองหานวิทยา     2 2
รวมทั้งหมด 163 209 150 199 168 185 164 77 138 0 0 88 89 81     1711