ความต้องการนักศึกษาฝึกสอน เทอม 2/2019

โรงเรียน สาขาวิชาที่รับฝึกสอน
ปฐม
วัย
อัง
กฤษ
สังคม
ศึกษา
คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
ภาษา
ไทย
พล
ศึกษา
การ
ศึกษา
พิเศษ
นวัต
กรรม
คอมฯ
ฟิสิกส์ เคมี เกษตร
ศาสตร์
อุตสา
หกรรม
คห
กรรม
ที่พัก อาหาร รวม
 1.       0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0