ความต้องการนักศึกษาฝึกสอน เทอม 2/2017

โรงเรียน สาขาวิชาที่รับฝึกสอน
ปฐม
วัย
อัง
กฤษ
สังคม
ศึกษา
คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
ภาษา
ไทย
พล
ศึกษา
การ
ศึกษา
พิเศษ
นวัต
กรรม
คอมฯ
ฟิสิกส์ เคมี เกษตร
ศาสตร์
อุตสา
หกรรม
คห
กรรม
ที่พัก อาหาร รวม
 1.  บ้านโนนอุดม (โรงเรียน MOU )     2 2 2 1 1 1 1 1 2 13
 2.  บ้านโคกก่องหนองแวง (โรงเรียน MOU )     1 1 1 1 1 5
 3.  ห้วยผึ้งพิทยา     2 2
 4.  อุเทนพัฒนา     2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19
 5.  เรณูนครวิทยานุกูล     2 2 2 1 1 1 1 1 11
 6.  อุเทนวิทยาคาร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 21
 7.  นาแกพิทยาคม     1 1 3 1 2 1 1 1 11
 8.  ราษฎร์สามัคคี     2 3 2 2 2 2 2 2 1 18
 9.  บ้านนาหว้า     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21
 10.  บ้านเสาเล้า     3 1 2 2 2 2 2 1 15
 11.  บ้านต้าย     1 1 2
 12.  อนุบาลบ้านแพง     3 3 2 2 2 3 3 2 20
 13.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์      2 1 1 1 1 1 7
 14.  ชุมชนนางัว     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
 15.  นาแกสามัคคีวิทยา     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
 16.  ปลาปากวิทยา     2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20
 17.  โพนทองวิทยาคาร     2 2 2 2 2 2 1 2 1 16
 18.  บ้านแพงพิทยาคม     3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 18
 19.  ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 20.  บ้านท่าอุเทน     2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
 21.  ชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น     1 1 2
 22.  หนองสังข์ราษฎร์บำรุง     2 2 2 2 1 1 10
 23.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)     1 2 3
 24.  เรณูวิทยาคาร     2 1 3
 25.  นาถ่อนพัฒนา     2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 19
 26.  โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา     1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 13
 27.  ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)     1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 17
 28.  อุ่มเหม้าประชาสรรค์     2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 19
 29.  นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)     1 1 3 1 1 1 2 2 2 14
 30.  เซกา     1 1 2
 31.  อนุบาลพรเจริญ     2 2
 32.  บ้านกกตูม     1 1 1 1 1 5
 33.  หนองสูงสามัคคีวิทยา     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 34.  คำชะอีวิทยาคาร     2 2 4
 35.  โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร     2 2 4
 36.  สกลราชวิทยานุกูล     4 2 2 3 4 3 4 2 1 1 2 4 2 34
 37.  บ้านหนองบัวสิม     2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 17
 38.  มัธยมวาริชภูมิ     2 2 2 2 2 1 2 1 14
 39.  ดงมะไฟวิทยา     2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 23
 40.  แวงพิทยาคม     3 2 2 2 1 2 1 1 1 15
 41.  ธาตุนาเวงวิทยา     2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13
 42.  เต่างอยพัฒนศึกษา     2 2 2 1 2 1 1 11
 43.  บ้านอากาศ     2 2 2 2 2 2 2 2 1 17
 44.  โพธิแสนวิทยา     2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27
 45.  เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)     2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 20
 46.  ท่าแร่วิทยา     2 2 2 2 2 2 2 2 16
 47.  บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 48.  หนองหลวงศึกษา     1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 14
 49.  มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"     2 4 4 2 3 2 2 2 2 1 1 2 27
 50.  บ้านม่วงพิทยาคม     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 24
 51.  ชุมชนบ้านหนองปลิง     2 2 2 2 2 2 2 2 16
 52.  กุดเรือคำพิทยาคาร     2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 20
 53.  สว่างแดนดิน     2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 21
 54.  บ้านน้อยจอมศรี     2 2 2 2 1 9
 55.  สกลนครพัฒนศึกษา     3 4 4 3 4 3 3 3 2 1 30
 56.  พรรณาวุฒาจารย์     2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 21
 57.  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ     2 2 1 1 1 1 2 1 1 12
 58.  บ้านพานสหราษฎร์บำรุง     3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 21
 59.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย     2 2 1 2 2 2 1 1 2 15
 60.  บ้านโนนทรายคำ     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
 61.  คำเพิ่มพิทยา     2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 17
 62.  ร่มเกล้า     2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 22
 63.  มัธยมวานรนิวาส     3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
 64.  เทศบาลคำตากล้า     4 2 2 2 1 11
 65.  บ้านเสาวัด     1 1 1 3
 66.  อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)     2 3 2 3 2 3 1 16
 67.  ชุมชนบ้านกลางนาโน     2 1 1 2 2 2 1 1 1 13
 68.  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)     4 2 2 3 2 4 2 3 2 2 26
 69.  อนุบาลพรรณานิคม     4 2 2 2 2 3 2 2 19
 70.  อนุบาลกุสุมาลย์     2 2 1 5
 71.  บ้านสูงเนินสามัคคี     2 2 2 2 2 2 12
 72.  สกลทวาปี     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
 73.  โพนงามศึกษา     1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 14
 74.  กุสุมาลย์วิทยาคม     3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 26
 75.  บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่     4 2 2 4 2 4 2 3 1 1 1 2 28
 76.  บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง     2 2 2 2 2 1 11
 77.  ชุมชนบ้านสร้างค้อ     2 2 1 1 1 7
 78.  กุดบากพัฒนาศึกษา     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 23
 79.  อนุบาลสกลนคร     3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 33
 80.  กุดบากราษฎร์บำรุง     2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 17
 81.  เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล"     2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 82.  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช     3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 26
 83.  บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
 84.  ด่านม่วงคำพิทยาคม     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 85.  ศิริราษฎร์วิทยาคาร     3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 19
 86.  บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)     1 1 1 2 5
 87.  บ้านเสาขวัญกุดก้อม     1 1 1 1 1 1 1 2 9
 88.  โพนพิทยาคม     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
 89.  บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร     2 1 1 2 1 2 1 1 1 12
 90.  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)     3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
 91.  บ้านดงหม้อทอง     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
 92.  คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์     3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 26
 93.  บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 94.  บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์     2 2 2 2 2 2 12
 95.  ผักแพวบำรุงวิทยา     1 1 1 1 1 1 1 1 8
 96.  ธาตุนารายณ์วิทยา     3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 1 34
 97.  ภูดินแดงวิทยา     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
 98.  บ้านม่วงวิทยา     2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 20
 99.  เชิงชุมราษฎร์นุกูล     2 2 2 2 2 2 2 1 2 17
 100.  บ้านดงหลวง     1 1 2
 101.  บ้านเดื่อศรีคันไชย     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
 102.  บ้านกกส้มโฮง     2 3 2 7
 103.  อนุบาลเต่างอย     2 2 2 2 8
 104.  พังโคนวิทยาคม     1 1 2 2 2 1 1 2 12
 105.  บ้านบึงโน     2 2 2 6
 106.  บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร     2 2
 107.  บ้านโคกแก้ว     1 1
 108.  ธรรมบวรวิทยา     1 2 1 1 1 1 1 1 9
 109.  เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"     2 2 2 2 2 2 12
 110.  อนุบาลบ้านม่วง     3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23
 111.  นาแก้วพิทยาคม     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
 112.  โคกเลาะวิทยาคาร     1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 13
 113.  บ้านไฮ่ปลาโหล     2 2
 114.  บ้านป่าหว้าน     2 2
 115.  บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์     2 2
 116.  บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี     2 2
 117.  นายอวัฒนา     2 2
 118.  ราชประชานุเคราะห์ 53     1 3 4
 119.  ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์     2 2
 120.  บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา     2 2
 121.  บะฮีวิทยาคม     2 2
รวมทั้งหมด 117 181 168 172 160 180 155 93 133 74 63 98 157     1751