ชื่อโรงเรียน :   ราษฎร์สามัคคี
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายเพ็ญเยี่ยม พิลาภ
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :   -
บ้าน :   ท่าเรือ
ตำบล :   ท่าเรือ
อำเภอ :   นาหว้า
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48180
โทรศัพท์ :   042597570
fax :   042597570
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   45   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   918   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 173   คน  ระดับประถมศึกษา 497    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 248   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    37    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort