ชื่อโรงเรียน :   บ้านหนองบัว
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสุริยา วะชุม
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   10
ถนน :   -
บ้าน :   หนองบัว
ตำบล :   นาหว้า
อำเภอ :   นาหว้า
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48180
โทรศัพท์ :  
fax :  
E-mail :   nongbua@nkp2.net
website :   http://www.nkp.net/nong
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   8   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   121   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 29   คน  ระดับประถมศึกษา 92    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    8    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort