ชื่อโรงเรียน :   บ้านโคกยาว
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายพลายแก้ว แพงโสภา
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   10
ถนน :  
บ้าน :   บ้านโคกยาว
ตำบล :   โพนทอง
อำเภอ :   บ้านแพง
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48140
โทรศัพท์ :  
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   6   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   45   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 13   คน  ระดับประถมศึกษา 32    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    8    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort