ชื่อโรงเรียน :   บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสมนึก คัณทักษ์
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   4
ถนน :   ปรีชานุสรณ์
บ้าน :   บ้านปากอูน
ตำบล :   ศรีสงคราม
อำเภอ :   ศรีสงคราม
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48150
โทรศัพท์ :   042599251
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   27   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   750   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 131   คน  ระดับประถมศึกษา 619    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    22    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort