ชื่อโรงเรียน :   บ้านขว้างคลีชูชาติ
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายบุญล้วน โยธรรม
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   10
ถนน :  
บ้าน :   บ้านขว้างคลี
ตำบล :   บ้านค้อ
อำเภอ :   โพนสวรรค์
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์ :   042538129
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   18   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   487   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 72   คน  ระดับประถมศึกษา 298    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 117   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    23    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort