ชื่อโรงเรียน :   บ้านชัยมงคล
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายขวัญชัย สกุลศรี
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   7
ถนน :   -
บ้าน :   บ้านชัยมงคล
ตำบล :   หนองซน
อำเภอ :   นาทม
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48140
โทรศัพท์ :   042535625
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   8   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   226   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 44   คน  ระดับประถมศึกษา 149    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 33   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    13    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort