ชื่อโรงเรียน :   พะทายพิทยาคม
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นางละออ อาจวิชัย
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   6
ถนน :  
บ้าน :   พะทาย
ตำบล :   พะทาย
อำเภอ :   ท่าอุเทน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48120
โทรศัพท์ :   042538067
fax :   042551125
E-mail :   pathay@chai.com
website :   http://school.bed.go.go
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   22   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   652   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 397   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 255   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    28    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort