ชื่อโรงเรียน :   บ้านแพงพิทยาคม
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายทองเปลว แวงโสธรณ์
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   7
ถนน :  
บ้าน :   บ้านดอนแพง
ตำบล :   บ้านแพง
อำเภอ :   บ้านแพง
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48140
โทรศัพท์ :   042591228
fax :   042591254
E-mail :   supat.mud@chaiyo.com
website :   http://www.bpk-banphaen
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   35   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   915   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 612   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 303   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    39    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort