ชื่อโรงเรียน :   สหราษฎร์รังสฤษดิ์
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสมพงษ์ อุมะวรรณ
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   7
ถนน :  
บ้าน :   บ้านปากอูน
ตำบล :   ศรีสงคราม
อำเภอ :   ศรีสงคราม
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์ :   042599238
fax :   042599535
E-mail :   SR_Saharij @ Hotmail.co
website :   http://www.Lapachool s.
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   36   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1204   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 691   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 513   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    39    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort