ชื่อโรงเรียน :   สนธิราษฎร์วิทยา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายอร่าม คูสกุลวัฒน์
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   12
ถนน :  
บ้าน :   ดอนถ่อน
ตำบล :   บ้านเอื้อง
อำเภอ :   ศรีสงคราม
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48150
โทรศัพท์ :   042551020
fax :   042551020
E-mail :   Sontiraj@chaiyo.com
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   23   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   502   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 353   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 149   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    22    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort