ชื่อโรงเรียน :   อุดมพัฒนศึกษา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายพิสิทธิ์ คำชนะ
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   9
ถนน :  
บ้าน :   9
ตำบล :   เหล่าพัฒนา3
อำเภอ :   นาหว้า
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48180
โทรศัพท์ :   042535982
fax :   042535569
E-mail :   udompat @ obec..go.th
website :   http://school.obec.go.t
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   15   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   290   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 180   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 80   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    13    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort