ชื่อโรงเรียน :   โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสมพงษ์ ฤทธิทิส
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   12
ถนน :  
บ้าน :   โพนสวรรค์
ตำบล :   โพนสวรรค์
อำเภอ :   โพนสวรรค์
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48190
โทรศัพท์ :   042595072
fax :   042595204
E-mail :   ps-school 1 @yahoo.com
website :   http://School.bed.go.th
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   7   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1151   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 696   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 455   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    41    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort