ชื่อโรงเรียน :   อนุบาลสกลนคร
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายเทพรังสรรค์
    สกุล จันทรังษี
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   2
ถนน :   ใสสว่าง
บ้าน :  
ตำบล :   ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :   เมืองสกลนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47000
โทรศัพท์ :   042711283
fax :   -
E-mail :   -
website :   -
     
ระยะทาง :   10   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   87   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย -   คน วิชาการศึกษาพิเศษ -   คน
    วิชาสังคมศึกษา -   คน วิชาพลศึกษา -   คน
    วิชาภาษาไทย -   คน วิชาภาษาอังกฤษ -   คน
    วิชาวิทยาศาสตร์ -   คน วิชาคณิตศาสตร์ -   คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   2173   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 499   คน  ระดับประถมศึกษา 1674    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    48    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :   -   คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort