ชื่อโรงเรียน :   เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายวีระพล มาศงามเมือง
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :   นิตโย
บ้าน :   บ้านธาตุนาเวง
ตำบล :   ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :   เมืองสกลนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47000
โทรศัพท์ :   042713145
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   100   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   29   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   616   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 105   คน  ระดับประถมศึกษา 511    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    22    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort