ชื่อโรงเรียน :   ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :   นิตโย
บ้าน :   1
ตำบล :   ขมิ้น
อำเภอ :   เมืองสกลนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47220
โทรศัพท์ :   042759122
fax :   042759122
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   10   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   29   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   536   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 139   คน  ระดับประถมศึกษา 433    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    24    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort