ชื่อโรงเรียน :   ท่าแร่วิทยา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายนิทัศน์ เสมอพิทักษ์
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   8
ถนน :  
บ้าน :   บ้านท่าแร่
ตำบล :   ท่าแร่
อำเภอ :   เมืองสกลนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47230
โทรศัพท์ :   042751211
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   16   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   29   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   644   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 108   คน  ระดับประถมศึกษา 536    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    22    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort