ชื่อโรงเรียน :   บ้านค้อน้อย
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสกุณ แก้วพิกุล
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   5
ถนน :   -
บ้าน :   5
ตำบล :   กุดไห
อำเภอ :   กุดบาก
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47180
โทรศัพท์ :   0872223177
fax :  
E-mail :   kaia51@hotmail.com
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   9   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   141   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 35   คน  ระดับประถมศึกษา 105    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    8    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort