ชื่อโรงเรียน :   บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายมนัส พลราชม
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   4
ถนน :   กุดบาก - คำเพิ่ม
บ้าน :   4
ตำบล :   กุดบาก
อำเภอ :   กุดบาก
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47180
โทรศัพท์ :   042784311
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   18   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   368   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 61   คน  ระดับประถมศึกษา 212    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 106   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    16    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort