ชื่อโรงเรียน :   อนุบาลกุสุมาลย์
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสว่าง
    สกุล แร่ก่าย
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :   นิตโย
บ้าน :   1
ตำบล :   กุสุมาลย์
อำเภอ :   กุสุมาลย์
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47210
โทรศัพท์ :   042769330
fax :   042769330
E-mail :   sawang_ratay@hotmail.com
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   33   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   762   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 171   คน  ระดับประถมศึกษา 594    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    25    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort