ชื่อโรงเรียน :   บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายสุกรี ชัยมงค์
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :  
บ้าน :   1
ตำบล :   วังยาง
อำเภอ :   พรรณานิคม
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47130
โทรศัพท์ :   0818137987
fax :  
E-mail :   sukree2500@live.com
website :  
     
ระยะทาง :   35   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   16   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   341   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 78   คน  ระดับประถมศึกษา 285    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 161   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    25    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort