ชื่อโรงเรียน :   บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสมชาย สัพโส
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   13
ถนน :  
บ้าน :   13
ตำบล :   ไฮหย่อง
อำเภอ :   พังโคน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47160
โทรศัพท์ :  
fax :  
E-mail :   haiyongsch@chaiyo.com
website :   http://school.obec.go.t
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   29   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   509   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 87   คน  ระดับประถมศึกษา 325    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 144   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    22    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort