ชื่อโรงเรียน :   บ้านนาถ่อน
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสุมิตร ท้างเพชร
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   2
ถนน :  
บ้าน :   2
ตำบล :   ต้นผึ้ง
อำเภอ :   พังโคน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47160
โทรศัพท์ :   042167218
fax :   042167218
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   13   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   262   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 64   คน  ระดับประถมศึกษา 198    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    11    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort