ชื่อโรงเรียน :   บ้านโพนสวางกลางเจริญ
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นางสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   11
ถนน :  
บ้าน :   11
ตำบล :   ต้นผึ้ง
อำเภอ :   พังโคน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47160
โทรศัพท์ :   0862227798
fax :  
E-mail :   sing1312@HOTMAIL.COM
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   7   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   112   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 29   คน  ระดับประถมศึกษา 77    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    8    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort