ชื่อโรงเรียน :   บ้านกุดเรือคำ
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายเกษม ทัศวงษา
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :   -
บ้าน :   กุดเรือคำ
ตำบล :   กุดเรือคำ
อำเภอ :   วานรนิวาส
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47120
โทรศัพท์ :   042
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   25   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   673   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 176   คน  ระดับประถมศึกษา 497    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    23    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort