ชื่อโรงเรียน :   ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสมคิด วงศ์สง่า
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   10
ถนน :   นิตโย
บ้าน :   บ้านดอนเขือง
ตำบล :   แวง
อำเภอ :   สว่างแดนดิน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47240
โทรศัพท์ :   042729084
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   11   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   163   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 31   คน  ระดับประถมศึกษา 132    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    8    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort