ชื่อโรงเรียน :   บ้านอากาศ
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายภพ เฒ่าอุดม
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   17
ถนน :   ไทยพาณิชย์
บ้าน :   บ้านอากาศ
ตำบล :   อากาศ
อำเภอ :   อากาศอำนวย
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47170
โทรศัพท์ :   042799077
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   55   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   52   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1141   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 114   คน  ระดับประถมศึกษา 1027    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    36    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort