ชื่อโรงเรียน :   อนุบาลเต่างอย
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ งอยภูธร
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   3
ถนน :   เต่างอย-กวนบุ่น
บ้าน :   3
ตำบล :   เต่างอย
อำเภอ :   เต่างอย
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47260
โทรศัพท์ :   042761046
fax :  
E-mail :   anubanjoso99@hotmail.com
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   21   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   450   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 145   คน  ระดับประถมศึกษา 385    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    16    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort