ชื่อโรงเรียน :   อนุบาลโพนนาแก้ว
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายบุญเหลือ ทิพย์สุวรรณ
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :  
บ้าน :   1
ตำบล :   บ้านโพน
อำเภอ :   โพนนาแก้ว
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47230
โทรศัพท์ :   042170423 0899412375
fax :  
E-mail :   boonlue1234@hotmail.com
website :  
     
ระยะทาง :   35   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   12   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   200   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 51   คน  ระดับประถมศึกษา 143    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    8    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort