ชื่อโรงเรียน :   บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายบดินทร์ นารถโคษา
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :  
บ้าน :   บ้านนาตงใหญ่
ตำบล :   นาตงวัฒนา
อำเภอ :   โพนนาแก้ว
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47230
โทรศัพท์ :  
fax :  
E-mail :   natongschool@hotmail.co
website :   ้http//school.obec.go.t
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   16   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   374   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 80   คน  ระดับประถมศึกษา 215    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 79   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    14    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort