ชื่อโรงเรียน :   บ้านป่าผาง
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายอะทัย อินธิแสง
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   7
ถนน :  
บ้าน :   7
ตำบล :   นาตงวัฒนา
อำเภอ :   โพนนาแก้ว
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47230
โทรศัพท์ :   0818726356
fax :  
E-mail :  
website :   http://school.obec.go.t
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   15   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   323   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 58   คน  ระดับประถมศึกษา 173    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 88   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    13    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort