ชื่อโรงเรียน :   บ้านนาจาน
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายประจักร เข็มใคร
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   6
ถนน :  
บ้าน :   6
ตำบล :   บ้านโพน
อำเภอ :   โพนนาแก้ว
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47230
โทรศัพท์ :   042720038
fax :   042720038
E-mail :   imsnp1928@hotmail.com
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   16   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   224   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 32   คน  ระดับประถมศึกษา 140    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 85   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    13    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort