ชื่อโรงเรียน :   บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายศศิ ผงสินธุ์สุ
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ -
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   4
ถนน :  
บ้าน :   บ้านปุ่งน้อย
ตำบล :   นาตงวัฒนา
อำเภอ :   โพนนาแก้ว
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47230
โทรศัพท์ :  
fax :  
E-mail :   ฺBanpungsaharat@chaiyo.
website :   http://www.sakonareal.g
     
ระยะทาง :   40   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   11   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   242   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 63   คน  ระดับประถมศึกษา 179    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    12    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort