ชื่อโรงเรียน :   ชุมชนบ้านสร้างค้อ
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายทองใส ยอดยศ
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   12
ถนน :  
บ้าน :   12
ตำบล :   สร้างค้อ
อำเภอ :   ภูพาน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47180
โทรศัพท์ :   042163581
fax :  
E-mail :   yodyot@hotmail.com
website :  
     
ระยะทาง :   56   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   23   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   367   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 75   คน  ระดับประถมศึกษา 217    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 86   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    14    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort