ชื่อโรงเรียน :   สกลราชวิทยานุกูล
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายเบญจกูล
    สกุล ศิริพรรณ
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :  
ถนน :  
บ้าน :  
ตำบล :   ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :   เมืองสกลนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47000
โทรศัพท์ :   042711586
fax :   042711788
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   7   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   185   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   4001   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 1944   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 2057   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    102    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort