ชื่อโรงเรียน :   ธาตุนารายณ์วิทยา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายชูศักดิ์ พงพัฒน์
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   11
ถนน :  
บ้าน :   11
ตำบล :   ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :   เมืองสกลนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47000
โทรศัพท์ :   042970128
fax :   042743678
E-mail :   tnwschool@hotmail.com,t
website :   htt://www.tnw.ac.th
     
ระยะทาง :   2   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   161   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   3229   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 1562   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 1255   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    92    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort