ชื่อโรงเรียน :   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายนิรันดร โกมลสุทธิ
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :  
ถนน :  
บ้าน :  
ตำบล :   พังขว้าง
อำเภอ :   เมืองสกลนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47000
โทรศัพท์ :   042701649
fax :   042701650
E-mail :   thajex2511@chaiyo.com
website :   www.cpk.ac.th
     
ระยะทาง :   2   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   29   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   512   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 408   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 104   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    23    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort