ชื่อโรงเรียน :   กุสุมาลย์วิทยาคม
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ ์นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :  
บ้าน :   -
ตำบล :   กุสุมาลย์
อำเภอ :   กุสุมาลย์
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47000
โทรศัพท์ :   042769056
fax :   04729232
E-mail :   ksm_school@hotmail.com
website :   http://www.ksm.ac.th
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   40   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1261   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 811   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 450   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    44    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort