ชื่อโรงเรียน :   กุดบากพัฒนาศึกษา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   1
ถนน :  
บ้าน :   1
ตำบล :   กุดบาก
อำเภอ :   กุดบาก
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47180
โทรศัพท์ :   042784026
fax :   042784026
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   85   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   45   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1167   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 489   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 678   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    37    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort