ชื่อโรงเรียน :   พรรณาวุฒาจารย์
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายบัญชา เจริญชัย
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   2
ถนน :  
บ้าน :   บ้านพรรณา
ตำบล :   พรรณา
อำเภอ :   พรรณานิคม
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47130
โทรศัพท์ :   042779117
fax :   042779268
E-mail :   pannawut@thaimai.com
website :   http://www.labschools.n
     
ระยะทาง :   35   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   59   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1515   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 959   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 556   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    54    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort