ชื่อโรงเรียน :   บ้านบัวราษฎร์บำรุง
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสถาพร โชว์สูงเนิน
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   3
ถนน :  
บ้าน :   บ้านบัวใหม่
ตำบล :   สว่าง
อำเภอ :   พรรณานิคม
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47130
โทรศัพท์ :   042
fax :  
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   25   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   427   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 312   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 115   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    26    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort