ชื่อโรงเรียน :   พังโคนวิทยาคม
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายประทวน วิไลศิลป์
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   8
ถนน :  
บ้าน :   159 หมู่ 8 บ้านฝั่งแดง
ตำบล :   ไฮหย่อง
อำเภอ :   พังโคน
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47160
โทรศัพท์ :   042771218
fax :   042771132
E-mail :   panhkhonwit@hotmail.com
website :   http://web.school.net.t
     
ระยะทาง :   50   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   82   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   2239   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 1453   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 786   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    73    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort