ชื่อโรงเรียน :   มัธยมวาริชภูมิ
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   9
ถนน :  
บ้าน :   บ้านดงเชียงเครือ
ตำบล :   ปลาโหล
อำเภอ :   วาริชภูมิ
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47150
โทรศัพท์ :   042781190
fax :   042781193
E-mail :   admin@niwate.net
website :   www.labschools.net/wari
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   58   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1238   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 792   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 446   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    47    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort