ชื่อโรงเรียน :   ธรรมบวรวิทยา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายนายชัชวาลย์ ป้อมไชยา
    สกุล -
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   6
ถนน :  
บ้าน :   บ้านคำบิด
ตำบล :   คำบ่อ
อำเภอ :   วาริชภูมิ
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47150
โทรศัพท์ :   042
fax :  
E-mail :   thambovon_24@thaimail.c
website :   school.obec.go.th/thamb
     
ระยะทาง :   80   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   37   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   875   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 586   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 289   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    32    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort